Začetek uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji-zavezanci so identificirani za namene DDV  

Po tej posebni ureditvi se DDV obračunava in plačuje na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga in storitev ter uveljavlja odbitek DDV na podlagi izvršenih plačil.
Kdo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki v zadnjih 12 mesecih skupaj s povezanimi osebami ni presegel 400.000 eurov obdavčljivega prometa, brez DDV, in ni verjetno, da bo ta znesek presegel v naslednjih 12 mesecih, sme obračunavati in plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga in storitev, če o tem obvesti davčni organ.

V znesek iz prejšnjega odstavka se ne všteva vrednost prodaje osnovnih sredstev.

Obrazec obvestila o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji ni predpisan. Obrazec je pripravljen kot pomoč davčnim zavezancem pri izpolnjevanju zakonske obveznosti obveščanja davčnega organa pri prehodu na ugotavljanje davčne obveznosti za DDV na podlagi prejetih in izvršenih plačil. Obrazec lahko uporabijo davčni zavezanci, ki so identificirani za namene DDV in že delujejo po splošni ureditvi.


Kdaj

Davčni zavezanec vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve obvesti davčni organ o davčnem obdobju, v katerem bo začel uporabljati to posebno ureditev.
Davčni zavezanec sme začeti uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji na prvi dan katerega koli svojega davčnega obdobja, če:
    • je predložil vse obračune DDV, ki jih je bil dolžan predložiti, in je plačal vse zapadle obveznosti iz naslova DDV,
    • pred prehodom na posebno ureditev po plačani realizaciji ni bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja ali bil kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV,
    • v obdobju 12 mesecev pred prehodom na posebno ureditev po plačani realizaciji ni uporabljal te posebne ureditve,
    • v svojem knjigovodstvu zagotovi izpolnjevanje pogojev za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji.


Kje in kako

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji davčnemu organu davčni zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji - za davčne zavezance, ki so že identificirani za namene DDV
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.