Požarna taksa  

Požarna taksa se plačuje od zavarovalne premije, ki jo zavarovalec plača zavarovalnici na podlagi zavarovalne pogodbe za zavarovanje požarnih nevarnosti (požarna premija).
Kdo

Obračun požarne takse vložijo vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.


Kdaj

Obračun požarne takse se pripravi po posameznih zavarovalnih vrstah in višini vplačanih zavarovalnih premij, ter se pošlje vsak mesec, do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obračun požarne takse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic oddajo elektronsko preko storitev portala eDavki.
Za dodatne informacije o obračunu ter plačilu požarne takse je pristojen Posebni finančni urad, preko elektronskega naslova pfu.fu@gov.si.


Obrazci

Obračun požarne takse (PT)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 5.000 do 15.000 eurov se kaznuje za prekršek zavarovalnica, če:
    • obračunava požarno takso v nasprotju z določbami 4., 5. in 6. člena Uredbe o požarni taksi,
    • najpozneje do 15. dne v mesecu ne plača požarne takse za pretekli mesec (7. člen Uredbe o požarni taksi),
    • ne predloži pristojnemu finančnemu uradu obračuna požarne takse za pretekli mesec (8. člen Uredbe o požarni taksi).

Z globo 500 do 1.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.