Prenehanje identifikacije za DDV  

Davčnemu zavezancu, identificiranemu za namene DDV, lahko na njegovo zahtevo preneha identifikacija za namene DDV.
Kdo

Zahtevek predloži davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki izpolnjuje pogoje za prenehanje identifikacije za namene DDV.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži zahtevek, ko preneha opravljati dejavnost na ozemlju Slovenije.

Davčni zavezanec s sedežem/stalnim/običajnim prebivališčem v Sloveniji lahko predloži ta zahtevek, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ne presega limita 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Če je davčni zavezanec vstopil v sistem DDV zaradi prejemanja/opravljanja storitev, katerih kraj obdavčitve se določi po 25. členu ZDDV-1 ali zaradi pridobitev blaga, lahko predloži ta zahtevek, ko preneha z opravljanjem/prejemanjem teh storitev oziroma pridobitev blaga.


Kje in kako

Zahtevek za prenehanje identifikacije davčni zavezanec predloži za namene DDV davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-PRE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma davčnemu organu ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali zahtevka ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.