Prijava prevozov po posebni ureditvi 

Davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža ali stalne poslovne enote niti stalnega ali običajnega prebivališča in na ozemlju Slovenije izključno opravlja storitve občasnega mednarodnega cestnega prevoza potnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev lahko uporabi poenostavljen postopek registracije, obračuna in plačila DDV po posebni ureditvi za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v Sloveniji (v nadaljevanju posebna ureditev).
Kdo

Prijavo predloži davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV za uporabo te posebne ureditve oziroma je prejel potrdilo davčnega organa o prejemu zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV.


Kdaj

Davčni zavezanec mora predložiti prijavo pred opravljanjem prevoza potnikov v Sloveniji.


Kje in kako

Navedene podatke davčni zavezanec (od 13. 7. 2018 dalje) sporoči davčnemu organu preko portala Posebna ureditev za opravljanje storitev mednarodnega občasnega cestnega prevoza potnikov v spletni aplikaciji eDavki. Podatke za dostop do aplikacije (uporabniško ime in geslo) davčni zavezanec prejme po registraciji in dodelitvi identifikacijske številke za DDV.
V primeru nedelovanja aplikacije navedene podatke davčni zavezanec sporoči davčnemu organu na obrazcu MF-FURS obr. PRIJAVA PREVOZOV, na elektronski naslov kc-potnik.fu@gov.si.


Obrazci

Prijava prevozov po posebni ureditvi
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne obvesti davčnega organa o predvidenem opravljanju prevoza ali ga ne obvesti na predpisan način, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.