*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
Kdo

Pridobitev novega prevoznega sredstva:
Prijavo predloži oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo. Prijavo predloži tudi oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji.

Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva:
Prijavo predloži oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici, če je bila ta dobava oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1 (oz. 1. točko 138. člena Direktive o DDV), in prevozno sredstvo ni namenjeno nadaljnji prodaji. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.


Kdaj

Pridobitev novega prevoznega sredstva: Prijavo mora zavezanec predložiti v 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva: Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, ga na obrazcu DDV-PPS prijavi ob pridobitvi.


Kje in kako

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS, in sicer osebno ali po pošti. Obrazec se v tem primeru izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, za davčni organ in za registracijski organ). Obrazec pa lahko ta oseba predloži davčnemu organu tudi elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Oseba, identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. DDV izkaže v obračunu. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Oseba, identificirana za namene DDV, prijavi davčnemu organu pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Pridobitve prevoznih sredstev iz 3. člena Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV) so tudi predmet obdavčitve z davkom na motorna vozila.


Obrazci

Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji (DDV-PPS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 125.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne plača oziroma ne plača v predpisanem roku DDV.

Z globo od 200 do 4.100 evrov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.