Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji  

Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji.
Kdo

Pridobitev novega prevoznega sredstva:
Prijavo predloži oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo. Prijavo predloži tudi oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji.

Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva:
Prijavo predloži oseba, identificirana za namene DDV, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v drugi državi članici, če je bila ta dobava oproščena plačila DDV v skladu s 1. točko 46. člena ZDDV-1 (oz. 1. točko 138. člena Direktive o DDV), in prevozno sredstvo ni namenjeno nadaljnji prodaji. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.


Kdaj

Prijavo mora zavezanec predložiti v 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva.


Kje in kako

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS, in sicer elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DDV-PPS prek sistema eDavki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom. DDV odmeri davčni organ. Brez dokazila o plačilu DDV se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Oseba, identificirana za namene DDV, mora pridobitev prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu na obrazcu DDV-PPS elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. DDV izkaže v obračunu. Brez predložitve obrazca DDV-PPS se prevozno sredstvo, pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Finančni urad ne izdaja potrdila o plačilu DDV oz. predložitvi obrazca DDV-PPS. Na eDavkih je vzpostavljen spletni srevis, ki registracijskemu organu omogoča preveritev, ali je bil DDV od pridobitve prevoznega sredstva plačan oziroma ali je bil obrazec DDV-PPS za novo ali rabljeno sredstvo, ki ob pridobitvi ni namenjeno nadaljnji prodaji, od katerega bo davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, obračunani DDV izkazal v obračunu DDV, predložen.

Pridobitve prevoznih sredstev iz 4. člena ZDMV-1 so tudi predmet obdavčitve z DMV.


Obrazci

Prijava pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji (DDV-PPS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne prijavi davčnemu organu pridobitve prevoznega sredstva ali ne prijavi pridobitve prevoznega sredstva v predpisanem roku ali ne prijavi pridobitve prevoznega sredstva na predpisan način, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.