Registracija v posebno ureditev Unije - mini VEM  

Kraj obdavčitve telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega in televizijskega oddajanja ter elektronskih storitev (v nadaljevanju: digitalne storitve), opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče.
Kdo

• Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji in
• Davčni zavezanec s sedežem zunaj Unije in stalno poslovno enoto v Sloveniji,
ki mora biti identificiran za namene DDV v Sloveniji, lahko predloži vlogo za registracijo v posebno ureditev Unije.


Kdaj

Davčni zavezanec lahko predloži zahtevek, ko je identificiran za namene DDV v Sloveniji in preden začne opravljati digitalne storitve. V tem primeru začne uporabljati posebno ureditev prvi dan koledarskega četrtletja, ki sledi koledarskemu četrtletju, v katerem je vložen zahtevek.

Če zahtevek vloži najmanj deseti dan meseca, ki sledi prvič opravljeni digitalni storitvi, pa lahko davčni zavezanec to ureditev uporablja že od datuma, ko so bile digitalne storitve prvič opravljene.


Kje in kako

Zahtevek za registracijo v posebno ureditev Unije - mini VEM, davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Registracija v posebno ureditev Unije - Mini VEM (EU-M1SS-Reg)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec davčnemu organu ne predloži prijave, kdaj se njegova dejavnost iz 6.a oziroma 6.b podpoglavja XI. poglavja tega zakona, ki jo opravlja kot davčni zavezanec, začne, spremeni ali preneha, ali ne predloži prijave na predpisan način ali v predloženi prijavi navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke oziroma ne sporoči sprememb posredovanih podatkov, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.