Registracija v posebno neunijsko ureditev VEM (OSS) 

Kraj obdavčitve storitev, opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče.
Kdo

Davčni zavezanec, ki v Uniji nima sedeža svoje dejavnosti ali stalne poslovne enote, lahko predloži zahtevek za registracijo v posebno neunijsko ureditev.


Kdaj

Davčni zavezanec lahko predloži zahtevek, preden začne opravljati storitve. V tem primeru začne posebno ureditev uporabljati prvi dan koledarskega četrtletja, ki sledi koledarskemu četrtletju, v katerem je predložen zahtevek.

Če zahtevek vloži najmanj deseti dan meseca, ki sledi prvič opravljeni storitvi, lahko davčni zavezanec to ureditev uporablja že od datuma, ko so bile storitve prvič opravljene.

Davčni zavezanec, ki je že vključen v posebno neunijsko ureditev VEM (OSS) in želi spremeniti (brisati ali dodati) podatke, ki jih je navedel v prvotnem zahtevku, predloži zahtevek za spremembo registracije. Spremembo registracijskih podatkov je davčni zavezanec dolžan sproti sporočati.


Kje in kako

Zahtevek za registracijo v posebno neunijsko ureditev VEM davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Registracija v posebno neunijsko ureditev VEM (Registracija v Non EU sistem OSS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.