Registracija v posebno unijsko ureditev VEM (OSS) 

Kraj obdavčitve storitev in prodaj blaga na daljavo opravljenih osebam, ki niso davčni zavezanci, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno ali običajno prebivališče. Izjema velja za opravljene dobave blaga na daljavo znotraj Unije in telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja ali elektronske storitve znotraj Unije, za katere je pod določenimi pogoji kot kraj določen kraj, kjer ima dobavitelj ali izvajalec sedež oziroma stalno ali običajno prebivališče.
Kdo

• Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji,
• davčni zavezanec s sedežem zunaj Unije in stalno poslovno enoto v Sloveniji in
• elektronski vmesnik s sedežem v Sloveniji ali zunaj Unije, ki omogoča dobave blaga (domnevni dobavitelj),

ki mora biti identificiran za namene DDV v Sloveniji, lahko predloži vlogo za registracijo v posebno unijsko ureditev.


Kdaj

Davčni zavezanec lahko predloži zahtevek, ko je identificiran za namene DDV v Sloveniji in preden začne opravljati dobave blaga in storitve, zajete v tej posebni ureditvi. V tem primeru začne uporabljati posebno ureditev prvi dan koledarskega četrtletja, ki sledi koledarskemu četrtletju, v katerem je predložen zahtevek.

Če zahtevek vloži najmanj deseti dan meseca, ki sledi prvič opravljeni dobavi blaga na daljavo ali opravljeni storitvi, lahko davčni zavezanec to ureditev uporablja že od datuma, ko je bilo blago prvič dobavljeno ali ko so bile storitve prvič opravljene.

Davčni zavezanec, ki je že vključen v posebno unijsko ureditev VEM (OSS) in želi spremeniti (brisati ali dodati) podatke, ki jih je navedel v prvotnem zahtevku, predloži zahtevek za spremembo registracije. Spremembo registracijskih podatkov je davčni zavezanec dolžan sproti sporočati.


Kje in kako

Zahtevek za registracijo v posebno unijsko ureditev VEM davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Registracija v posebno unijsko ureditev VEM (Registracija v EU sistem OSS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.