Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja (REK-1) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja.
Kdo

Podatke na obračunu REK-1 predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost. V skladu z osmim odstavkom 58. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 lahko plačnik davka pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.


Veljavnost

Podatke na obračunu REK-1 predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost za dohodke iz delovnega razmerja z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022. Prav tako se popravek (ali predložitev REK-1 obrazca na podlagi samoprijave) predloženih podatkov sporoča na REK- 1 obrazcu, če se nanaša na dohodke iz delovnega razmerja z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022.


Kdaj

Plačnik davka mora predložiti obračun REK-1 davčnemu organu na dan izplačila dohodkov. Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja- zbirni podatki (REK-1) za dohodke izplačane vključno z 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja- individualni podatki (iREK) za dohodke izplačane vključno z 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (druga točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (osma točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za navedena prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov (drugi in tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Posebno hudi davčni prekrški:

Ne glede na navedene določbe se v primeru, če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov, z globo v višini 20 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.

Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za posebno hud davčni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za takšne prekrške kaznuje z globo od 900 do 5.000 eurov.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Novice

    • REK obrazci