Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno prak. delo (REK-1a) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.
Kdo

Podatke na tem obračunu predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke dijakom in študentom za obvezno praktično delo. Plačnik davka lahko pooblasti drugo osebo, da v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.

Obračun REK-1a plačniki davka predložijo tudi, kadar je osnova za davčni odtegljaj enaka nič (0).


Veljavnost

Podatke na obračunu REK-1a predložijo davčnemu organu plačniki davka za dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022. Prav tako se popravek (ali predložitev REK-1 obrazca na podlagi samoprijave) predloženih podatkov sporoča na REK- 1a obrazcu, če se nanaša na dohodke iz delovnega razmerja z datumom izplačila do vključno 31. 12. 2022.


Kdaj

Plačnik davka mora davčnemu organu predložiti obračun REK-1a na dan izplačila dohodkov.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo- zbirni podatki (REK-1a) za izplačila do 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo- individualni podatki (iREK) za izplačila do 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (druga točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (osma točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za navedena prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov (drugi in tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Posebno hudi davčni prekrški:

Ne glede na navedene določbe se v primeru, če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov, z globo v višini 20 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.

Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za posebno hud davčni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za takšne prekrške kaznuje z globo od 900 do 5.000 eurov.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Novice

    • REK obrazci