Obračun davč. odtegljajev od pokoj., nadomestil in dr. dohodkov iz naslova obv. soc. zav. (REK-1b) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja.
Kdo

Podatke na obračunu REK-1b predložijo davčnemu organu vsi plačniki davka, ki izplačujejo pokojnine, nadomestila plač in druga nadomestila ter druge dohodke, izplačane iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (v nadaljevanju: izplačevalci). Ti izplačevalci so Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, občine, Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije in drugi.


Kdaj

Plačnik davka mora predložiti obračun REK-1b davčnemu organu na dan izplačila dohodkov. Na dan izplačila dohodkov mora plačnik davka predložiti tudi prejemniku dohodka podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja.

Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).

Izplačevalci predložijo podatke na obračunu REK-1b le, kadar jih izplačujejo neposredno upravičencem. Kadar pravnim osebam le povrnejo že izplačana nadomestila plač za odsotnost z dela, ne predložijo obračuna REK-1b oziroma podatkov o teh nadomestilih ne vključijo v obračun REK-1b.

Zaradi specifično določenih vrst prispevkov, njihovih osnov in stopenj ter vplačilnih podračunov niso v obrazcu navedene posamezne osnove in vrste prispevkov. Izplačevalci te podatke vpišejo po vrstah, osnovah in stopnjah v skladu s predpisi in posebnim dogovorom s FURS.


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja- zbirni podatki (REK-1b)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja- individualni podatki (iREK)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (druga točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 800 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 1.200 do 15.000 eurov se kaznuje pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se kaznuje z globo od 3.200 do 30.000 eurov, če v obračunu davka navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (osma točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo v višini od 400 do 4.000 eurov se za navedena prekrška kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 600 do 4.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov (drugi in tretji odstavek 397. člena ZDavP-2).

Posebno hudi davčni prekrški:

Ne glede na navedene določbe se v primeru, če je znesek premalo plačanega davka višji od 5.000 eurov, z globo v višini 20 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.200 eurov in ne več kot 50.000 eurov, kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo v višini 30 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 1.500 eurov in ne več kot 150.000 eurov, se kaznuje za prekršek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se za prekršek kaznuje z globo v višini 45 % od premalo plačanega davka, vendar ne manj kot 2.000 eurov in ne več kot 300.000 eurov.

Z globo v višini od 500 do 5.000 eurov se za posebno hud davčni prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Z globo v višini od 700 do 5.000 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe za takšne prekrške kaznuje z globo od 900 do 5.000 eurov.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.