*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Predložitev seznama neplačanih računov
Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora vsako leto poročati o vseh izdanih in prejetih računih, ki niso plačani do 31. decembra tekočega leta.
Kdo

Seznam predloži davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji.


Kdaj

Seznam mora predložiti najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.


Kje in kako

Seznam neplačanih računov davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Seznam izdanih in prejetih neplačanih računov po neplačani realizaciji (DDV-SEZPR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.200 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnem organu ne poroča o izdanih in neplačanih računih oziroma popisa neplačanih računov ne predloži v zahtevanem roku.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.