Predložitev seznama neplačanih računov  

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji, mora vsako leto poročati o vseh izdanih in prejetih računih, ki niso plačani do 31. decembra tekočega leta.
Kdo

Seznam predloži davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji.


Kdaj

Seznam mora predložiti najpozneje do 31. januarja naslednjega leta.


Kje in kako

Seznam neplačanih računov davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Seznam izdanih in prejetih neplačanih računov po neplačani realizaciji (DDV-SEZPR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec davčnemu organu ne poroča o izdanih in neplačanih računih oziroma popisa neplačanih računov ne predloži v zah¬tevanem roku, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 1.200 do 15.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 3.200 do 30.000 eurov;
- z globo od 600 do 4.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 800 do 4.000 eurov;
- z globo od 800 do 10.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 400 do 4.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
- z globo od 250 do 400 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.