Vračilo davka na dodano vrednost v potniškem prometu pri prodajalcu 

Potnik, ki kupi blago v Sloveniji in ga iznese v osebni prtljagi na območje zunaj Unije, lahko pod določenimi pogoji uveljavi vračilo plačanega DDV za blago, izneseno na območje zunaj Unije.
Kdo

Kupec, ki v Uniji nima niti stalnega niti začasnega prebivališča, ki iznese blago, kupljeno v Sloveniji (vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Unije), na območje zunaj Unije.

Pravica do vračila DDV ne velja za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače in za tobačne izdelke.

Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
    • da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov,
    • da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje,
    • da je kupec iznesel blago iz Unije pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Unije,
    • da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Unije.


Kdaj

Prodajalec na zahtevo kupca, ki v nobeni izmed držav članic EU nima niti stalnega niti začasnega prebivališča, izda obrazec DDV-VP. Kupec, ki želi vračilo davka, mora obrazec DDV-VP, overjen s strani carinskega organa, v roku šestih mesecev od dneva izdaje obrazca, skupaj z overjenimi izvirniki računov, dostaviti prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka.


Kje in kako

Zahtevek za vračilo DDV lahko kupec predloži osebno (po drugi pravni ali fizični osebi) ali po pošti. Če kupec predloži zahtevek po pošti, mora navesti tudi številko računa, na katerega naj se mu vrne plačani DDV.

Kupcu se plačani DDV vrne, če v šestih mesecih od dneva izdaje obrazca DDV-VP dostavi od carinskega organa overjeni izvirnik obrazca DDV-VP skupaj z overjenimi izvirniki računov prodajalcu oziroma drugi osebi, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo davka. Overjeni izvirnik obrazca DDV-VP in overjeni izvirniki računov predstavljajo zahtevek za vračilo DDV.

Če kupec izpolnjuje pogoje za vračilo DDV, se mu znesek izplača v gotovini ali pa se v 15 dneh od dneva prejema zahtevka znesek vplača na račun, ki ga je navedel kupec v zahtevku.


Obrazci

Zahtevek za vračilo DDV (DDV-VP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki pri izvozu blaga v potniškem prometu uveljavlja oprostitev plačila DDV na podlagi nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ali uveljavlja oprostitev plačila DDV za blago, ki ga ne iznese iz Unije.