Davčni obrazci v eDavkih

Elektronski davčni obrazci v eDavkih. Seznam je razdeljen na sklope po vrstah obrazcev.

 

ObrazecOpisFOFODPOOddaja z up. računom
Dohodnina
Doh-Odm Napoved za odmero dohodnine
Doh-Ugo Ugovor zoper informativni izračun dohodnine
Doh-Vdc Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine
Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije
Doh-KDVP Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
Doh-DHO Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite v EU
Doh-Prem Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem
Doh-Div Napoved za odmero dohodnine od dividend
Doh-Obr Napoved za odmero dohodnine od obresti (druge obresti)
Doh-Zap1 Napoved za odmero akontacije dohodnine iz delovnega razmerja za rezidente
Doh-Zap2 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente
Doh-Zap3 Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente
Doh-Dru Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov
Doh-OdlKap Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku
PORODD Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela
Doh-DejStr Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine
Doh-Zap1A Napoved za odmero akontacije dohodnine od pokojnine za rezidente
Doh-Don-PO Vlaganje namenitev donacije dohodnine s strani pravne osebe
Obrazci DDV
DDV-O Obrazec DDV-O za obračun davka na dodano vrednost
DDV-VE Zahtevek za vračilo DDV v potniškem prometu DDV-VE
DDV-VraciloNonEU (DDV-VTD) Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu s sedežem v tretji državi
DDV-VlgPN Vloga pavšalnega nadomestila
VATR-APP Zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici EU
DDV-NPSvracilo (DDV-VPS) Zahtevek za vračilo DDV na podlagi dobave novega prevoznega sredstva v drugo državo članico EU
DDV-NPSpridobitev (DDV-PPS) DDV prevozna sredstva - pridobitve
DDV-P2 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (domači)
VIES-KP (RP-O) Rekapitulacijsko poročilo
VATR-PRA Vloga za prilagoditev odbitnega deleža
DDV-ObrPN Obračun pavšalnega nadomestila
EU-M1SS-DDV Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM
DDV-P3 Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (tujci)
DDV-NPSdobava (DDV-DPS) DDV prevozna sredstva - dobave
PD-O Poročilo o dobavah (76.a člen)
DDV-PriPR Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji
DDV-DePR Zahtevek za prenehanje uporabe plačane realizacije
DDV-SezPR Seznam izdanih in prejetih neplačanih računov po plačani realizaciji do 31. decembra
DDV-DeDDV Zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV
DDV-PD Poročilo o prodaji blaga na daljavo v druge države EU
NonEU-M1SS-DDV Obračun DDV (Posebna ureditev izven Unije) - Mini VEM
DDV-TBE Poročilo o skupni vrednosti dobav blaga na daljavo in opravljenih storitev za preteklo leto
DDV-DavObdobje Obvestilo o izpolnjevanju/preklicu izpolnjevanja pogojev za določitev mesečnega davčnega obdobja
OSS-EU-Reg Registracija v EU sistem OSS
OSS-NonEU-Reg Registracija v Non EU sistem OSS
OSS-Imp-Reg Registracija v uvozno shemo sistema OSS
OSS-Inter-Reg Registracija posrednika v uvozno shemo sistema OSS
Ostale vloge
NF-PrevZav Vloga za preverjanje podatkov o davčnih zavezancih
NF-LD Lastni dokument
NF-ObrFO Vloga za obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih za fizične osebe
NF-OdlZav Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka z zavarovanjem
NF-OdlPS Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode
NF-OdpFO Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe
NF-Upnik Prijava neplačanih računov, ki niso bili prijavljeni v OVP, s strani upnikov
NF-VKRPotrdilo Potrjevanje vezane knjige računov
NF-PorObv Naročilo potrdila o poravnanih obveznostih/obvestila o dolgu/izpisa odprtih postavk
NF-PreObr Naročilo potrdila o predloženih obračunih
DR-Racun Prijava tujih računov
NF-COVID19 Izjava o izpolnjevanju pogojev zaradi uveljavljanja mesečnega temeljnega dohodka
NF-COVID19Vracilo Izjava o vračilu prejetih upravičenj
DAC6 Čezmejni aranžma/razkritje
NF-Karantena Izjava za povračilo delno izgubljenega dohodka
NF-IzjavaNFS Izjava za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov
NF-HitriTesti Izjava za izplačilo pomoči za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje
NF-KrizniDod Izjava o izplačilu kriznega dodatka
NF-SubMP Izjava za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije
NF-Regres Izjava za izplačilo pomoči za financiranje regresa za letni dopust
NF-RegresVracilo Izjava o delnem vračilu prejetih upravičenj - pomoč za financiranje regresa za letni dopust
NF-IzjavaEnerg Izjava za pridobitev pomoči zaradi dviga cen energentov
NF-Covid19Globe Vloga za vračilo COVID19 glob
NF-NarNesrece Izjava o izpolnjevanju pogojev do pomoči za samozaposlene
NF-VraciloPoplave Izjava o vračilu prejetih sredstev zaradi posledic poplav
NF-AvtObr Vloga za plačilo letne odmere dohodnine v največ treh obrokih
DAC7 Operaterji digitalnih platform
Splošni obrazci eDavkov
EDP-PriSP Prijava strežniškega potrdila za uporabo spletnih storitev
VIES
VIES-Prev Vloga za preverjanje identifikacijskih številk v EU
PODO – Prispevki in davčni odtegljaji
REK-1 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov iz delovnega razmerja
REK-1a Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo
REK-1b Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja
REK-2 Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja
REK-O Obračun davčnega odtegljaja in/ali prispevkov
REK-1f Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri fizičnih osebah
ODO-1 Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi z 260. členom ZDavP-2
ODO-1-NFI Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu ZDavP-2 od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu ZDDPO-2 v povezavi s 383.e členom ZDavP-2
PNiPD Obračun prispevkov za socialno varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka
PODO-OPSVZ Obračun prispevkov za socialno varnost
PODO-OPSVL Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
POPD Podatki o plačilu dohodka osebi, ki se po drugem odstavku 58. člena ZDavP-2 šteje za plačnika davka
NUI Obračun davčnega odtegljaja po 383.C členu zakona o davčnem postopku od dohodkov iz finančnih instrumentov
PODO-OPSVD Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
PODO-OPSVP Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje
PODO-OPSVK Obračun prispevkov za socialno varnost za kmete
PODO-OPSVT Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih
PODO-OPSOS Obračun prispevka za Sklad za obnovo Slovenije
REK-neOZP Obvestilo o nezmožnosti odtegnitve OZP
Kontrolni podatki
KP-KPD Podatki za odmero dohodnine
KP-KDVP Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov
KP-KDVP-Notar Podatki za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve deležev
KP-KD Kapitalski deleži v osebnih družbah
KP-NV Naknadna vplačila v gospodarske družbe
Davek od dohodkov iz dejavnosti
DDD-DDD Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Davek od dohodkov pravnih oseb
DOD-DDPO Obračun davka od dohodkov pravnih oseb
Koncesijske dajatve
KD-ODKD (OKD-ODKD) Obračun koncesijske ter dodatne koncesijske dajatve
Davek na motorna vozila
DMV-O Obračun davka na motorna vozila
DMV-V Zahtevek za vračilo davka na motorna vozila
DMV-N Napoved za odmero davka na motorna vozila
Igre na srečo
DODKIS Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
SamPrePak Samoprepoved igranja posebnih in spletnih iger na srečo - prevzem dnevnega paketa
KDIS Obračun koncesijske dajatve od iger na srečo
DIS Obračun davka od iger na srečo
DavS Obračun davka od srečk
SamPre Samoprepoved igranja posebnih in spletnih iger na srečo
IGR-P1 Poročilo o realizaciji iz iger, napitnin in vstopnin
LICIS Vloga za pridobitev/odvzem licence za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
Zavarovalni posli
PT Obračun požarne takse
DPZP Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov
Priloge
NF-Priloga Priloga
Dobiček
D-IFI Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Davek na tonažo
ODT Obračun davka na tonažo
Razkritje
IREK-21 Vloga za razkritje podatkov o obveznih prispevkih za socialno varnost iz delovnega razmerja
Davek na bilančno vsoto bank
DBVB Obračun davka na bilančno vsoto bank
Davek na finančne storitve
DFS Obračun davka na finančne storitve
eVročanje
eVrocanje-POS Prijava/Odjava/Sprememba
Davčno potrjevanje računov
DPR-PridobitevDP Zahtevek za pridobitev namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov
DPR-PreklicDP Zahtevek za preklic namenskega digitalnega potrdila za izvajanje postopka davčnega potrjevanja računov
Kmetijstvo – Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
PPSP Priglasitev prve stopnje predelave kot OKGD
ZPIR Zbirni podatki iz seznama izdanih računov KG
NarNePIZ Vloga za znižanje ali odpis prispevkov PIZ – naravne nesreče
IRS-Vino Vloga za prijavo količin proizvedenega vina iz lastnega pridelka grozdja kmečkega gospodinjstva izven Slovenije
IRS-Zemlja Vloga za prijavo kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Republike Slovenije
DejUpoZem Vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč
OprDoh-KD Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka
Zahtevki za zmanjšanje, oprostitev ter vračilo davka
KIDO-1-8 Zahtevek za zmanjšanje oziroma oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
KIDO-9-12 Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka
Davek od dohodka in dobička
DD-SprAkt Vloga za medletno spremembo višine akontacij
DD-IPDO Izračun predvidene davčne osnove
Unovčitev bona
TB-Unovcitev Unovčitev bona
TB-Receptor Uporabniki portala za unovčevanje bonov
TB-Iskalnik Iskalnik po unovčenih bonih (Turistični bon, Bon21)
TB-Unovcenje Vpogled v unovčene bone (Turistični bon, Bon21)
Unovčitev digitalnega bona
DB-Unovcitev Unovčitev digitalnega bona
DB-Iskalnik Iskalnik po unovčenih bonih (Digitalni bon)
DB-Unovcenje Vpogled v unovčene bone (Digitalni bon)
Plačilne metode
SDD-PregledSoglasij Pregled SEPA soglasij za direktne obremenitve
SDD-PregledNalogov Pregled SEPA direktnih obremenitev
SDD-Soglasje Soglasje za SEPA direktno obremenitev
Prijava
DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register
DR-04 Prijava za vpis pravne osebe v davčni register
Plačila
ePlacila-Pregled ePlačila (Pregled ePlačil)

 

 


Legenda

  • FO: Za fizične osebe
  • FOD: Za fizične osebe z dejavnostjo
  • PO: Za pravne osebe
  • Oddaja z up. računom: Obrazec lahko oddajajo uporabniki prijavljeni z uporabniškim imenom in geslom (brez certifikata)

 

Opombe

Določeni obrazci so fizičnim osebam (FO) dosegljivi le v primeru, ko so davčni zavezanci za to vrsto davka.

 

Tehnične specifikacije posameznih obrazcev v elektronski obliki: