Izdaja identifikacijske številke za DDV - tujci  

Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.
Kdo

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (DDV-P3) predloži davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije.


Kdaj

Če davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, opravi obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev, predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu, davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, vloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji, mora k obrazcu DDV-P3 priložiti potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, in pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Davčni organ izda davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji, identifikacijsko številko za DDV najpozneje do dneva, ko bo ta davčni zavezanec opravil obdavčeno dobavo in jo je navedel v zahtevku za izdajo identifikacijske številke.


Obrazci

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV - tujci (DDV-P3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni SLO:    ENG:    DE:     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma davčnemu organu ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali zahtevka ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način, se kaznuje za prekršek:
- z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.