Pogoji in pravila uporabe 

Uporaba informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije in mobilne aplikacije eDavki je pogojena s temi pogoji in pravili uporabe, vključno z uporabniškimi navodili (»Sprotna zaslonska pomoč« s pripadajočim »Slovarjem izrazov«), kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem področju.
Splošno

Z registracijo oz. prijavo v informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: portal eDavki), in v mobilno aplikacijo eDavki (v nadaljnjem besedilu: aplikacija eDavki), se uporabnik strinja s temi pogoji in pravili uporabe.

Z izbiro gumba »Podpiši« pri registraciji v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma ob izbiri potrditvenega polja »Strinjam se s Pogoji in pravili uporabe«. Pri registraciji z drugimi sredstvi elektronske identifikacije, soglašate z njihovo vsebino in vstopate v pogodbeno razmerje s Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Finančna uprava RS), ter potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja.

Finančna uprava RS lahko obstoječe pogoje in pravila uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov. Vsaka sprememba postane veljavna od trenutka, ko je objavljena na portalu eDavki: eDavki - Pogoji poslovanja. Priporočamo, da občasno pazljivo pregledate pogoje in pravila uporabe, ki so trenutno veljavna.


Opredelitev pojmov

    •Finančna uprava RS je organ v sestavi Ministrstva za finance.
    • eDavki so del sistema za elektronsko davčno poslovanje, ki ga je razvila Finančna uprava RS. Uporabnikom omogočajo številne elektronske storitve, kot je vlaganje davčnih napovedi, obračunov in drugih dokumentov, prejemanje dokumentov, vpogled v davčne evidence, plačevanje davkov in ostale storitve, ki so vezane na poslovanje s Finančno upravo RS.
    • Portal eDavki je spletni portal Finančne uprave RS.
    • Aplikacija eDavki je mobilna aplikacija Finančne uprave RS, katera je integrirana s portalom eDavki. Dostopna je v spletni trgovini Google Play za operacijski sistem Android in v spletni trgovini App Store za operacijski sistem iOS.
    • Uporabnik eDavkov je posameznik, ki se ob prijavi v eDavke identificira z enim od podprtih sredstev elektronske identifikacije.


Uporaba

Obvezujete se, da boste eDavke uporabljali na zakonit način. Izključno ste odgovorni, da boste registrirano sredstvo elektronske identifikacije v eDavkih uporabljali osebno in s skrbnostjo dobrega gospodarja. Izključno ste odgovorni za poznavanje in spoštovanje zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditve, ki se nanaša na vašo uporabo eDavkov. Strinjate se, da bodo od vas poslane informacije v smislu končnih dokumentov v eDavkih popolne in točne. S tem, ko ste pristali na spoštovanje teh pogojev in pravil uporabe, izrecno pristajate, da ne boste eDavkov:

    • Uporabili za lažno predstavljanje.
    • Uporabljali s sklicevanjem na poslovno povezavo ali predstavljanjem oziroma zastopanjem zavezanca, za katerega nimate pooblastila za tako poslovno povezavo ali predstavljanje oziroma zastopanje.
    • Uporabili za obdelavo varovanih podatkov o drugih zavezancih v nasprotju z namenom, s katerim imate dostop do teh podatkov.
    • Uporabili za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo, da bi storila kaj takega.
    • Uporabili za oddajo ali prenos diskriminatorne, sramotilne, obscene, pornografske ali druge nezakonite vsebine.
    • Uporabili za pošiljali take vsebine, ki vsebuje računalniške viruse ali drugo zlonamerno računalniško kodo, datoteke ali programe, ki bi lahko spremenili, poškodovali ali motili funkcionalnost eDavkov in programske ter strojne opreme.
    • Uporabili za pošiljanje, posredovanje ali prenos take vsebine, za katere nimate pravne podlage, da jo lahko prenesete.
    • Uporabljali za oddajo ali prenos nezahtevane reklamne, promocijske ali podobne nadlegujoče vsebine.
    • Namerno motili oziroma prekinjali normalni tok komunikacij v katerikoli smeri.


Prijava

Nekateri deli eDavkov so omejeni le na registrirane uporabnike, kateri se ob prijavi v eDavke identificirajo z enim od podprtih sredstev elektronske identifikacije. Za registracijo uporabniškega računa prek portala eDavki je pogoj posedovanje veljavnega elektronskega naslova. Za registracijo uporabniškega računa prek aplikacije eDavki je pogoj posedovanje mobilne številke slovenskega operaterja. Registracija oziroma prijava v eDavke pod imenom tretje osebe je strogo prepovedana.

Od sredstva elektronske identifikacije ob prijavi v eDavke je odvisno, v kateri profil bo sistem eDavki dovolil uporabniku vstop.

Če uporabnik kot sredstvo elektronske identifikacije izbere sebe kot fizično osebo, bo imel vse pravice za delo v svojem profilu FO in v vseh profilih, kjer ima status zakonitega zastopnika. Dostop do drugih profilov, kjer uporabnik nima statusa zakonitega zastopnika, se ureja s pooblastilom.

Če uporabnik kot sredstvo elektronske identifikacije izbere sebe kot zaposlenega pri poslovnemu subjektu, bo imel dostop do profila tega poslovnega subjekta. Če je uporabnik hkrati zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, dodatnih pooblastil ne potrebuje. Če uporabnik ni zakoniti zastopnik poslovnega subjekta, potrebuje še pooblastilo za delo v imenu poslovnega subjekta.


Varovanje in zaščita

S tem, ko ste vstopili v pogodbeno razmerje s Finančno upravo RS, se obvezujete, da boste varovali svoje sredstvo elektronske identifikacije in ga ne boste dajali tretjim osebam v uporabo ali na vpogled, pri čemer nosite odgovornost za vsako škodo, ki je bodisi posredno ali neposredno povzročena zato, ker so tretje nepooblaščene osebe uporabile vaše sredstvo elektronske identifikacije za vstop v eDavke. Zavezujete se, da boste zagotovili najvišjo možno raven varnostnih ukrepov, ki bodo zagotavljali minimiziranje tveganj nepooblaščenega vstopa v eDavke, nepooblaščenega razkritja varovanih podatkov, spreminjanja in izgube podatkov ter takoj obvestili Finančno upravo RS o vseh morebitnih nepravilnostih v zvezi s temi določili.


Dostopnost

eDavki so praviloma dostopni 24 ur na dan in vse dni v letu. Finančna uprava RS si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do eDavkov zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si Finančna uprava RS pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa do eDavkov. Finančna uprava RS ne jamči dostopnosti do eDavkov v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev v eDavkih.


Varstvo podatkov in namen obdelave

Finančna uprava RS zbira, obdeluje in varuje podatke, ki so davčna tajnost. V določenih primerih imajo ti podatki še naravo osebnega podatka. Finančna uprava RS v eDavkih zagotavlja ukrepe in postopke za varovanje podatkov, kot so določeni v 17. členu Zakona o davčnem postopku, v Pravilniku o izvajanju Zakona o davčnem postopku in v skladu z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Podrobnosti varstva podatkov so objavljene na portalu eDavki:Varstvo podatkov .

Uporabnik z dostopom do profilov drugih zavezancev v eDavkih se mora zavedati, da ima lahko tudi dostop do podatkov, ki imajo naravo davčne tajnosti in v določenih primerih tudi naravo osebnega podatka, zato je uporabnik odgovoren za skrbno ravnanje s temi podatki. Uporabnik je dolžan upoštevati veljavne predpise o varstvu osebnih podatkov, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Uradni list EU, L, št. 119/1 z dne 4. 5. 2016 (Splošna uredba o varstvu podatkov) in z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.


Tehnična priporočila

eDavki so testirani za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 124 in višje), Firefox (verzija 125 in višje), Edge (verzija 123 in višje).

eDavki delujejo tudi z uporabo starejših verzij brskalnikov, vendar lahko v tem primeru pride do okrnjenega izgleda spletne strani.

Finančna uprava RS si prizadeva za najvišji nivo varnosti pri uporabi aplikacije eDavki, zaradi česar za njeno uporabo predpisuje najnižjo, še sprejemljivo verzijo operacijskega sistema naprave. Najnižja verzija operacijskega sistema se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

Aplikacija eDavki ni podprta na operacijskem sistemu proizvajalca Huawei (HarmonyOS).


Povezave na druge spletne strani

eDavki vsebujejo povezave do drugih spletnih strani organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere Finančna uprava RS ne sprejema nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani. Ko izberete povezavo na drugo spletno stran, ste se dolžni ravnati po pogojih in pravilih, ki jih postavlja njihov upravljavec.


Vsebina

Finančna uprava RS izrecno izjavlja, da se dokumenti v izdelavi ne morejo in ne bodo uporabili kot dokaz v postopku v pravnem smislu, zato Finančna uprava RS ne bo preverjala vsebin, ki nimajo značaja zaključenih in vloženih dokumentov. Ne glede na povedano si Finančna uprava RS pridržuje pravico (ne pa obvezo), da zbriše, premakne ali uredi katerokoli vsebino, ki krši te pogoje in pravila uporabe. Zaradi preprečitve morebitnega razkritja varovanih podatkov Finančna uprava RS v določenih primerih izvaja umik prilog v eDavkih. Na predlog zavezancev Finančna uprava RS izvaja tudi umik prilog dokumenta NF-LD.


Zavrnitev odgovornosti

Izrecno se strinjate, da razumete, da uporabljate eDavke (vključno z delom za neregistrirane uporabnike) na lastno odgovornost. Finančna uprava RS si bo prizadevala za nemoteno in neprekinjeno delovanje, vendar ne Finančna uprava RS niti njeni zaposleni ne jamčijo, da bodo eDavki delovali brez prekinitev, pomot ali napak, kot tudi ne jamčijo za uspešnost uporabe. Vsebina in funkcionalnost eDavkov so vam ponujene »take, kot so«, brez kakršnihkoli drugih jamstev. Do obsega, ki ga dovoljuje zakon, so ta jamstva izključna in ne obstajajo druga, izrecna ali kako drugače vsebovana jamstva ali pogoji, vključno z jamstvi in pogoji glede pravnih napak, ustreznosti za normalno rabo ter ustreznosti za določen namen.
Uporabnik se mora zavedati, da:

    •Oblika in narava storitev v eDavkih se lahko spremeni brez predhodnega obvestila. Da bi uporabniku zagotovila čim boljšo uporabniško izkušnjo, Finančna uprava RS skrbi za posodabljanje eDavkov. eDavke posodablja tudi v skladu in zaradi številnih sprememb zakonodaje.
    • Finančna uprava RS ni odgovorna za nepravilno delovanje storitev v eDavkih, ki so posledica napačne uporabe ali neznanja uporabnika.
    • Uporabnik za nemoteno uporabo eDavkov potrebuje ustrezno programsko in strojno opremo (računalnik z ustreznim brskalnikom ali pametni telefon z ustreznim operacijskim sistemom, podprto sredstvo elektronske identifikacije,…).
    • Vse informacije v eDavkih (vključno z delom za neregistrirane uporabnike) so informativne narave. Finančna uprava RS si prizadeva za čim boljšo predstavitev in delovanje eDavkov ažurnost in popolnost podatkov, vsebovanih v eDavkih, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti.
    • Finančna uprava RS ne odgovarja uporabniku za posredno ali neposredno škodo ali neprijetnost (izguba dobička, poslovno tveganje, izguba programske ali siceršnje podatkovne opreme), ki bi lahko uporabniku nastale zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe eDavkov ali povezav, ki se nahajajo v eDavkih (vključno z delom za neregistrirane uporabnike).
    • Čeprav Finančna uprava RS deluje z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljala v eDavkih (vključno z delom za neregistrirane uporabnike) in skrbi za njihovo pravilnost ter ažurnost, je kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena.
    • Dokumenti, objavljeni v eDavkih, (vključno z delom za neregistrirane uporabnike), ne zajemajo nujno in natančno ne reproducirajo uradnega besedila posameznega dokumenta. Ko bo finančna uprava RS opozorjena na napake, jih bo v okviru svojih možnosti odpravila. Kazenska in civilna odgovornost Finančne uprave RS je za napake v besedilu popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nobeno vrsto materialne ali nematerialne, neposredne, posredne ali katerekoli druge vrste škode, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnega napačnega besedila. Uporabniku priporočamo, da v kolikor sprejema pomembno ali celo nepopravljivo odločitev, na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.
    • Finančna uprava RS ne odgovarja za materialno ali nematerialno, neposredno, posredno ali drugo vrsto škode, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij v eDavkih.
    • Kadar uporabnik pri aplikaciji eDavki uporabi funkcionalnost neuporabljene aplikacije, to pomeni, da bo operacijski sistem med drugim ustavil izvajanje aplikacije eDavki v ozadju, prav tako pa bo aplikaciji eDavki onemogočil pošiljanje obvestil. V primeru onemogočenega pošiljanja obvestil aplikacija eDavki ne bo uporabnika obveščala o roku za plačilo zapadlih obveznosti in o prejetih dokumentih, katere mu je potrebno vročiti.
    • Kadar uporabnik v aplikaciji eDavki uporabi funkcionalnost deljenja prejetih obvestil in vloženih ter prejetih dokumentov, Finančna uprava RS ne odgovarja za morebitno delitev varnostno občutjih podatkov, ki izhajajo iz obvestil in dokumentov, ki so bili deljeni. Z izbiro »Razumem« in »Razumem (ne sprašuj v prihodnje)« se uporabnik izrecno strinja, da razume, da bo občutljive podatke delil zunaj aplikacije eDavki, kjer Finančna uprava RS ne zagotavlja več varnosti poslanih podatkov.


Odpoved

Finančna uprava RS vam lahko po svoji lastni presoji odpove ali začasno prepreči dostop in uporabo eDavkov brez predhodnega opozorila iz kateregakoli razloga, predvsem pa zaradi kršenja teh pogojev in pravil uporabe ali katerega drugega ravnanja, za katerega Finančna uprava RS po svoji lastni presoji meni, da je nezakonito oziroma škodljivo do tretjih oseb. V primeru odpovedi ne boste imeli več vstopa v eDavke oziroma bo Finančna uprava RS uporabila vsa potrebna sredstva oziroma ukrepe za izvedbo te odpovedi.

Prav tako lahko vi kot uporabnik po lastni presoji odpoveste sklenjeno pogodbeno razmerje s Finančno upravo RS. Če ste za sklenitev pogodbenega razmerja uporabili kvalificirano digitalno potrdilo, lahko zahtevate izbris le tega tako, da zahtevo za izbris pošljete na vaš pristojni finančni urad. Če ste za sklenitev pogodbenega razmerja uporabili uporabniški račun, ga izbrišete prek svojega profila v eDavkih zavihek Moj profil pod zavihek Deaktivacija uporabniškega računa.


Tehnična pomoč uporabnikom

V primeru težav ali vprašanj lahko uporabnik pošlje sporočilo na sd.fu@gov.si.

Ali pokliče na telefonsko številko 05 297 6800.

Možnost ima uporabiti tudi elektronski kontaktni obrazec.


Končna določba

Ti pogoji in pravila uporabe imajo naravo pogodbe. Morebitne spore v zvezi s tem pogodbenim razmerjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.