Davek na promet nepremičnin  

Davek na promet nepremičnin (DPN) se plačuje po stopnji 2 % od odplačnega prenosa lastninske pravice na nepremičnini in od odplačne ustanovitve in prenosa stavbne pravice ter v primeru, da pri prodaji ni bil obračunan ali plačan DDV.
Kdo

Obrazec predloži prodajalec nepremičnine.


Kdaj

Zavezanec mora vložiti napoved v 15 dneh po nastanku davčne obveznosti pri finančnem uradu, na območju katerega nepremičnina leži. Davčna obveznost nastane s sklenitvijo pogodbe, ki je podlaga za prenos nepremičnine ali s pravnomočnostjo sodne odločbe.


Kje in kako

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin zavezanec odda osebno ali po pošti in sicer pri finančnem uradu, kjer nepremičnina leži, ali elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne vloži davčne napovedi v zakonsko določenem roku (11. čl. ZDPN-2).

Z globo od 200 do 4.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Z globo od 400 do 15.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke (prvi odstavek 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.