Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil  

Davek na vodna plovila in dodatni davek od plovil (DVP) se plačujeta od plovil daljših od petih metrov, razen plovil v gradnji. Davčna obveznost se ugotavlja za obdobje koledarskega leta.
Kdo

Obrazec za prijavo vloži lastnik, solastnik ali skupni lastniki plovila, oziroma uporabnik plovila, v kolikor je plovilo predmet pogodbe o lizingu ali pogodbe o zakupu.


Kdaj

Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco plovil, pa v njej še ni vpisano, mora zavezanec sporočiti finančnemu uradu podatke, ki se vodijo v tej evidenci, v roku 30 dni po nabavi plovila. Zavezanec mora prijaviti tudi vsako spremembo, ki vpliva na davčno obveznost, v roku 30 dni od datuma nastale spremembe. Finančni urad odmeri davek po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz davčne evidence.


Kje in kako

Prijavo podatkov o vodnem plovilu oziroma prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument ali
    • osebno ali po pošti na kateremkoli finančnem uradu na območju Republike Slovenije (priporočamo, da zavezanci oddajo prijavo na Finančnem uradu Koper) ali
    • po elektronski poti na elektronski naslov kc-plovila.fu@gov.si . Vloga mora biti podpisana z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.


Obrazci

Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 210 evrov do 1.200 evrov se za prekršek kaznuje fizična oseba, če:
    • ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku potrebnih podatkov na način določen v prvem in drugem odstavku 10. člena ZDVP,
    • ne sporoči ali ne sporoči v predpisanem roku podatkov o plovilu na način določen v tretjem odstavku 10. člena ter drugega odstavka 18. člena ZDVP.

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.