Samoprijava  

Institut samoprijave zavezance za davek spodbudi, da bi morebitne pozneje ugotovljene nepravilnosti v obračunih davka sporočili davčnemu organu. Zavezanec lahko s samoprijavo tudi vloži davčni obračun in davčno napoved po izteku predpisanega roka. Zavezanec v tem primeru ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolniti svojo realno davčno obveznost, kar pomeni, da bo ta povečana za obresti s 3% letno obrestno mero.
Kdo

Na podlagi samoprijave je mogoče:
    • predložiti davčni obračun
    • predložiti obračun davčnega odtegljaja
    • vložiti davčno napoved

Institut samoprijave zavezanec za davek lahko koristi, če je ob predložitvi obračuna davka bil premalo izkazan oziroma odmerjen davek in če zavezanec za davek obračuna davka ali davčne napovedi v zakonskem roku sploh ni predložil.

Zavezanec v primeru uporabe instituta samoprijave ni odgovoren za prekršek, mora pa izpolnitvi svojo realno davčno obveznosti, kar pomeni, da bo ta povečana za obresti s 3% letno obrestno mero.

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo (izbira obrazca je odvisna od vrste obračuna davka oziroma davčne napovedi) zavezanci izpolnijo in ga predložijo skupaj z obračunom določenega davka oziroma popravljenim obračunom določenega davka.

Zavezanec za davek ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi je predhodno že vložil samoprijavo.


Kdaj

Davčni zavezanec, ki ni vložil davčne napovedi, lahko vsak trenutek vloži davčno napoved. Popravljanje davčne napovedi s samoprijavo ni mogoča.

Davčni zavezanec lahko s samoprijavo predloži tudi obračun davčnega odtegljaja in popravek davčnega obračuna.

Predložitev davčne obračuna ali vložitev davčne napovedi na podlagi samoprijave je mogoča najpozneje do:
    • začetka davčnega inšpekcijskega nadzora
    • vročitve odmerne odločbe
    • začetka postopka o prekršku
    • začetka kazenskega postopka.

Predložitev davčnega obračuna oziroma davčne napovedi na podlagi samoprijave ni več mogoča, ko prvič nastopi ena izmed naštetih okoliščin.

Zavezanec za davek mora v primeru vložitve davčne napovedi primerno označiti oziroma davčnemu organu drugače sporočiti, da gre za napoved, predloženo na podlagi samoprijave.

Pri predložitvi davčnega obračuna na podlagi samoprijave zavezanec za davek mora uvodoma navesti vrsto obračuna davka, v zvezi s katerim vlaga samoprijavo in kdaj je potekel rok za predložitev tega obračuna davka. V primeru, da s samoprijavo popravlja že predloženi obračun davka, mora navesti, kdaj je za obdobje, za katero je vložena samoprijava predložil obračun davka ter kdaj je pretekel rok za plačilo oziroma vračilo davka po tem obračunu. V popravljenem obračunu se izpolni vse podatke, na katere samoprijava ne vpliva in priloži priloge, katera vsebina se zaradi samoprijave spreminja.

Če zavezanec za davek sporoči samoprijavo za več obračunov davka se za vsako predloži samostojen obrazec.


Kje in kako

Posebno prilogo oziroma obrazec za samoprijavo zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot prilogo obračuna ali napovedi;
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument;
    • po pošti na pristojen finančni urad.

V primeru predložitve samoprijave za trošarine se odda preko portala eCarina.

Na obrazcu Samoprijava-1 zavezanci za davek izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave in ga predložijo skupaj z obračunom davka oziroma popravljenim obračunom davka in tako postane sestavni del predloženega obračuna davka.

Na obrazcu Samoprijava-2 za za dohodke, ki se nanašajo na obdobje do vključno december 2023 zavezanci za davčni odtegljaj izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) na podlagi samoprijave.

Za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od januar 2024 dalje, se v primeru predložitve samoprijave za REK-O obrazec pri oddaji REK-O obrazca preko portala eDavki obrazec Samoprijava 2 kreira samodejno in ga zavezanec potrdi.

Na obrazcu Samoprijava-3 zavezanci za prispevke za socialno varnost izpolnijo podatke v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave.

Obresti po samoprijavi zavezanec izračuna na podlagi Informativnega izračuna obresti.


Obrazci

Samoprijava - 1: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave (ne velja za DDV in DFS ter REK in OPSV)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 2: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) in obračuna prispevkov (PNiPD) na podlagi samoprijave – se uporablja za dohodke, ki se nanašajo na obdobje do vključno december 2023
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 2: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja (REK obrazca) in obračuna prispevkov (PNiPD) na podlagi samoprijave - se uporablja za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od januar 2024 dalje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 3: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave – se uporablja za obdobje do vključno december 2023
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoprijava - 3: Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost na podlagi samoprijave – se uporablja za obdobje od januar 2024 dalje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Zavezanec hkrati s samoprijavo plača obračunane davke s pripadajočimi obrestmi (3% letna obrestna mera). Navedeno velja tako za davčni obračun kot tudi za obračun davčnega odtegljaja. Davčni zavezanec mora poskrbeti, da bo ta davek plačal hkrati s predložitvijo samoprijave.

Zavezanec za davek mora na priloženih obrazcih navesti datum, do katerega je obračunal obresti. Datum, ko je obveznost iz davčnega obračuna plačana, se šteje kot dan predložitve obračuna tega davka. Enako velja za obračun davčnega odtegljaja, obračun prispevkov za socialno varnost.


Sankcije

Zavezancev, ki podajo samoprijavo se ne kaznuje za prekršek.


Novice

    • Samoprijava