Prenehanje opravljanja dejavnosti 

Tudi pri prenehanju opravljanja dejavnosti imajo zavezanci določene obveznosti.
Kdo

Zavezanec, ki preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, mora predložiti obračun s prilogami davčnemu organu.

Obrazec Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu (priloga 14 a), ki preneha z opravljanjem dejavnosti, se izpolnjuje, kadar zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti zaradi izbrisa podjetja iz Poslovnega registra Slovenije ali kadar se statusno preoblikuje ali kadar prenese podjetje na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ali kadar prenese podjetje ali del podjetja na eno ali več drugih fizičnih ali pravnih oseb.

Obrazec Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti (priloga 14 b), se izpolnjuje, kadar zavezanec prevzame oziroma nadaljuje z opravljanjem dejavnosti davčnega zavezanca, ki je z opravljanjem dejavnosti prenehal (zaradi prenosa podjetja ali dela podjetja na zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka, zaradi prenosa podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, zaradi trajne nezmožnosti za delo oziroma upokojitve ali zaradi smrti).

Oba obrazca vključujeta tudi izjavo o posebni davčni obravnavi.

Oseba, ki preneha z opravljanjem dejavnosti in novi zasebnik oziroma pravna oseba, na katero se prenaša podjetje ali del podjetja, mora predložiti priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi. Kadar oseba preneha z opravljanjem dejavnosti zaradi smrti, priglasitev opravi zavezanec oziroma pravna oseba, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti podjetja ali dela podjetja.


Kdaj

Specifični načini in roki za predložitev davčnega obračuna so določeni, če davčni zavezanec preneha z opravljanjem dejavnosti med davčnim letom, v primeru postopka prisilne poravnave, v primeru smrti zavezanca, pri statusnem preoblikovanju podjetnika, pri prenosu dela podjetja podjetnika.

Obrazec Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi zavezanec izpolni, če pri ugotavljanju davčne osnove uveljavlja posebno davčno obravnavo. Davčna obravnava se lahko uveljavlja, če zavezanec ob izpolnjevanju zakonskih pogojev preneha z opravljanjem dejavnosti in podjetje ali del podjetja prenese na drugo fizično ali pravno osebo. Priglasitev se mora opraviti najpozneje do roka za predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti.


Kje in kako

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oziroma osebno ali po pošti in sicer pri pristojnem FU.


Obrazci

Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti s prilogami (DDD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne predloži davčnega obračuna ali ne predloži davčnega obračuna na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (1. točka prvega odstavka 397. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 4.000 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost (drugi odstavek 397. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.