hlapne organske spojine 

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja s hlapnimi organskimi spojinami, ki nastajajo pri uporabi organskih topil v nekaterih barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil.
Kdo

Prijava dejavnosti:
Obrazec predložijo proizvajalci ali pridobitelji proizvodov z organskimi topili s sedežem v Republiki Sloveniji, če njihova letna količina vseh pridobljenih ali proizvedenih proizvodov presega 150 kg.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec predloži proizvajalec ali pridobitelji proizvodov z organskimi topili, ki je zavezanec za plačilo okoljske dajatve.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predložijo pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki proizvode z organskimi topili, za katere je bila plačana okoljska dajatev, iznesejo v drugo državo članico EU ali jih izvozijo.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Obrazec se predloži najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Osebe, ki prenehajo obstajati ali prenehajo opravljati dejavnost, zaradi katere so dolžne obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, morajo v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec se predloži:
• 20. julija: za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta;
• 20. januarja: za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.
Obračun se predloži ne glede na to, ali v posameznem obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo okoljske dajatve:
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj v roku 240 dni po poteku meseca, v katerem so bili proizvodi z organskimi topili, za katere je bila okoljska dajatev plačana, izneseni z ozemlja Republike Slovenije ali izvoženi z območja EU.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).

Obrazec za obračun okoljske dajatve zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).


Obrazci

Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev hlapnih organskih spojin (HOS-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi uporabe hlapnih organskih spojin (HOS-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve - hlapne organske spojine (HOS-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v določenih rokih.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Vračilo okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne razpolaga z dokumenti, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.