Izdaja identifikacijske številke za DDV - domači  

Vsaka oseba mora davčnemu organu prijaviti, kdaj začne opravljati dejavnost kot davčni zavezanec, in predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, razen mali davčni zavezanec.
Kdo

Davčni zavezanec mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV, če je verjetno, da bo v zadnjih 12 mesecih presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa.

Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 50.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

Za prostovoljno vključitev v sistem DDV se lahko odloči tudi davčni zavezanec, član kmečkega gospodinjstva, čeprav katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7.500 evrov. Svojo izbiro mora uporabljati najmanj 60 mesecev.

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi davčni zavezanec, ki opravlja storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV.

Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Unije, morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov.

Pravna ali fizična oseba se lahko identificira za namene DDV že s prvimi navzven vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti (npr. pripravljalna dela, prva nabava blaga, nakup opreme itd.). Kot dokazilo, da namerava opravljati dejavnost, davčnemu organu predloži pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

Davčnega zavezanca se na podlagi predloženega zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV identificira za namene DDV (davčni zavezanec pridobi identifikacijsko številko za DDV, ki je sestavljena iz davčne številke in predpone SI).


Kdaj

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 50.000 eurov.

Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Unije, morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov.

Davčni zavezanec, ki opravljajo storitve, za katere mora v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES plačati DDV izključno prejemnik storitve in davčni zavezanec, za katerega se na ozemlju Republike Slovenije opravijo storitve, za katere je dolžan plačati DDV, mora pridobiti identifikacijsko številko že za mesec, v katerem je verjetno, da bo prejel ali opravil take storitve.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Obrazec s predpisanimi dokumenti lahko davčni zavezanec z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov predloži tudi neposredno po sistemu e-VEM ali na točkah vse na enem mestu (točke VEM).

K vlogi priloži tudi pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.


Obrazci

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV - domači (DDV-P2)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne izpolni obveznosti v zvezi s prijavo, spremembo ali prenehanjem opravljanja dejavnosti oziroma davčnemu organu ne predloži zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV ali zahtevka ne predloži v predpisanem roku ali na predpisan način, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.