Prijava - posebni nadzor 

Za določene trošarinske izdelke velja poseben nadzor proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja na ozemlju Slovenije.
Kdo

Prijavo dejavnosti predložijo v skladu s 101. členom Zakona o trošarinah osebe, ki proizvajajo, predelujejo, skladiščijo ali prevažajo naslednje izdelke na ozemlju Slovenije:

    • izdelke iz tarifnih oznak 2710 19 91, 2710 19 99, 2710 20 90 (olja iz tarifnih oznak 2710 19 91 in 2710 19 99, ki vsebujejo biodizel) in 3826 00 90 (biodizel in njegove zmesi, ki vsebujejo manj kot 70 mas.% naftnih olj ali olj dobljenih iz bituminoznih mineralov), za obsežna tržna gibanja (izdelki iz 101. člena Zakona o trošarinah),
    • izdelke iz tarifnih oznak 2401 10 in 2401 20 (izdelki iz 101. člena Zakona o trošarinah) in
    • izdelke namenjene vdihovanju, brez izgorevanja (elektronske cigarete in tobak za segrevanje) (izdelki iz 85. člena Zakona o trošarinah).

Prijavo lahko predloži tudi pooblaščenec (npr. za tujega prevoznika naročnik ali prejemnik izdelkov v Sloveniji).


Kdaj

Oseba, ki izdelke proizvaja, predeluje ali skladišči, prijavi dejavnost davčnemu organu le pred začetkom opravljanja dejavnosti ali pred spremembo podatkov iz prijave dejavnosti.

Osebe, ki prevažajo izdelke po ozemlju Slovenije, morajo prijaviti davčnemu organu vsako gibanje, in sicer pred vnosom izdelkov na ozemlje Slovenije ali pred odpremo izdelkov iz skladišča v Sloveniji. Prijava gibanja izdelkov iz tega člena se ne predloži, če gre za izdelke:

    1. za katere veljajo določbe glede nadzora proizvodnje, predelave ali skladiščenja ter gibanja v skladu z 89. členom ZTro-1 (nadzor v EMCS) ali
    2. ki so po uvozu sproščeni v prost promet v skladu s carinsko zakonodajo ali se gibajo pod carinskim nadzorom ali
    3. iz 85. člena ZTro-1, če se gibajo v režimu odloga in jih spremlja elektronski trošarinski dokument ali so po vnosu sproščeni v porabo, razen gibanja v drugo državo članico.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti oseba odda po elektronski poti na elektronski naslov n101.fu@gov.si.


Obrazci

Prijava - posebni nadzor (PRIJAVA-PN)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Kdor ne prijavi proizvodnje, predelave, skladiščenja ali gibanja izdelkov, za katere velja poseben nadzor, se kaznuje za prekršek.


Novice

    • Trošarine