Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja 

Obveznost za obračun trošarine nastane, ko se trošarinski izdelki v Sloveniji sprostijo v porabo.
Kdo

Obračun predloži:

    • dobavitelj za električno energijo dobavljeno iz električnega prenosnega oziroma distribucijskega omrežja končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
    • končni odjemalec za električno energijo, ki jo vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu jo na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
    • proizvajalec za proizvedeno električno energijo, ki jo porabi za pokrivanje lastnih potreb ali dobavi drugi osebi za njeno končno rabo,
    • dobavitelj za zemeljski plin dobavljen iz prenosnega oziroma distribucijskega omrežja zemeljskega plina končnemu odjemalcu na odjemno mesto,
    • končni odjemalec za zemeljski plin, ki ga vnese oziroma uvozi v Slovenijo oziroma mu ga na odjemno mesto dobavi dobavitelj, ki nima sedeža v Sloveniji,
    • proizvajalec za proizveden zemeljski plin, ki ga porabi za pokrivanje lastnih potreb ali ga dobavi drugi osebi za njeno končno rabo.


Kdaj

Obračun se predloži v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun trošarine.


Kje in kako

Obrazec za obračun trošarine zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun trošarine za električno energijo in zemeljski plin iz omrežja (TRO-E3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.


Novice

    • Trošarine