Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete 

Za drobno rezani tobak in cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča, za katere se zviša trošarina ali drobnoprodajna cena, nastane obveznost za obračun trošarine.
Kdo

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak oziroma cigarete (obrazec TRO-RAZ) predložijo:
    • proizvajalci in uvozniki, ki imajo drobno rezani tobak in cigarete na zalogi izven trošarinskega skladišča,
    • trgovci in gostinci, ki imajo na zalogi drobno rezani tobak in cigarete,
na dan pred zvišanjem trošarine oziroma drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret.
Trošarina se plača, če je znesek trošarine iz obračuna višji od 10 evrov.
Obračunana trošarina se plača najpozneje 60. dan po opravljenem popisu.


Kdaj

Ustrezno izpolnjen obrazec TRO-RAZ s podatki o količini drobno rezanega tobaka in cigaret, ki jih ima trgovec na zalogi, se predloži 15. dan po zvišanju trošarine oziroma drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret. Navedeno evidentiranje količin se opravi na dan pred zvišanjem trošarine oziroma drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret.


Kje in kako

Obrazec TRO-RAZ zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete (TRO-RAZ)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki trošarine ne obračuna takrat, ko nastane obveznost za obračun trošarine ali ne predloži v predpisanem roku obračuna trošarine ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov ali ne plača trošarine oziroma je ne plača v predpisanem roku.


Novice

    • Trošarine