Uveljavljanje vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja 

Vračilo plačane trošarine se uveljavi na podlagi letnega zahtevka za vračilo trošarine.
Kdo

Zahtevek predloži oseba, ki izpolnjuje pogoje za energetsko intenzivno podjetje, in ki je v letu, za katerega se uveljavlja vračilo trošarine, porabila energente, za katere je plačan minimalni znesek obdavčitve (določen v prilogi 1 Pravilnika o pogojih in postopkih oprostitve trošarine za energetsko intenzivna podjetja), za proizvodnjo toplote za proizvodnjo izdelkov.

Podjetje je energetsko intenzivno, če letni strošek nabave energentov in električne energije, nabavljen ali proizveden v okviru dejavnosti, znaša najmanj 3% letne proizvodne vrednosti.


Kdaj

Vloga se vloži kot letni zahtevek do 30. junija tekočega leta za preteklo leto, v katerem je nastal razlog za vračilo.


Kje in kako

Vlogo za vračilo trošarine vložnik odda elektronsko z uporabo informacijskega sistema E-TROD v portalu eCarina, do katerega se lahko dostopa preko portala eDavki.
V primeru nedelovanja informacijskega sistema davčnega organa bo davčni organ informacijo o nedelovanju objavil na svoji spletni strani in v tem primeru se pred iztekom roka za predložitev zahtevka za vračilo trošarine omogoči vložitev zahtevka v elektronski obliki na uradni naslov davčnega organa ali v papirni obliki.


Obrazci

Vloga za uveljavljanje vračila plačane trošarine za energetsko intenzivna podjetja (TROV-VRAČILO-EIP)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki zahteva vračilo trošarine na podlagi neresničnih podatkov, v svojem knjigovodstvu ne zagotovi predpisanih podatkov ali ne hrani dokumentacije oziroma je ne hrani do poteka predpisanih rokov.


Novice

    • Trošarine