Prijava drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov 

Drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov je potrebno prijaviti davčnemu organu.
Kdo

Obrazec predložijo imetniki trošarinskega skladišča, pooblaščeni prejemniki, začasno pooblaščeni prejemniki in uvozniki tobačnih izdelkov. V primeru tobaka za segrevanje in elektronskih cigaret obrazec predložijo osebe, ki te izdelke sprostijo v porabo.


Kdaj

Obrazec se predloži davčnemu organu 15 dni pred sprostitvijo tobačnih izdelkov v porabo oziroma pred spremembo drobnoprodajne cene ali naziva tobačnih izdelkov.


Kje in kako

Obrazec za prijavo drobnoprodajne cene vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer je uporabnikom na voljo aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Prijava drobnoprodajne cene tobačnih izdelkov (VZD-CIG)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Za prekršek se kaznuje oseba, ki v predpisanem roku ne prijavi drobnoprodajne cene davčnemu organu ali prodaja tobačne izdelke po drobnoprodajnih cenah, ki niso enake prijavljenim.


Novice

    • Trošarine