odpadna embalaža 

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe embalaže in embaliranega blaga ter posledično nastajanja odpadne embalaže.
Kdo

Prijava dejavnosti:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji, ki daje embalažo oziroma embalirano blago prvič v promet v Republiki Sloveniji in je:
• embaler,
• pridobitelj embaliranega blaga,
• proizvajalec embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga,
• pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga.

Obračun okoljske dajatve:
Embaler, pridobitelj embaliranega blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže, ki ni namenjena embaliranju blaga, sestavijo trimesečni davčni obračun okoljske dajatve.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predloži oseba, ki embalirano blago ali embalažo, ki ni namenjena embaliranju blaga, za katero je bila plačana okoljska dajatev, iznese v drugo državo članico EU ali izvozi z območja EU.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Obrazec se predloži najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Osebe, ki prenehajo obstajati ali prenehajo opravljati dejavnost, zaradi katere so dolžne obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, morajo v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec se predloži, do 20. dne meseca, ki sledi trimesečnem davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Obračun se predloži ne glede na to, ali v posameznem obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo okoljske dajatve:
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj v roku 120 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).

Obrazec za obračun okoljske dajatve zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).


Obrazci

Prijava dejavnosti embalerjev, proizvajalcev oziroma pridobiteljev embalaže ter pridobiteljev embaliranega blaga (OE-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže - veljaven od 1. 1. 2019 (OE-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve - odpadna embalaža (OE-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v določenih rokih.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Vračilo okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne hrani dokazil oziroma dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve.