odvajanje odpadne vode 

Okoljska dajatev se plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja industrijske odpadne vode in komunalne odpadne vode.
Kdo

Prijava dejavnosti:
Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo prijavita pristojnemu finančnemu uradu začetek, spremembo, prekinitev ali prenehanje dejavnosti, zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev.

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
Obrazec predloži izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode, ki je na območju nastajanja komunalne odpadne vode določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode in prevzema komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic ali blata iz obstoječih pretočnih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo).

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:
Obrazec predloži pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti onesnažuje okolje z odvajanjem industrijske odpadne vode in je zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (zavezanec za industrijsko odpadno vodo).

Izračun in poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo:
Obrazec predloži plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, ki mora izračunati letni seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev za preteklo koledarsko leto.

Sprememba mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
Obrazec predloži plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo, če se mesečni obračun okoljske dajatve glede na podatke tekočega leta zaradi nadgradenj javne kanalizacije, sprememb v deležu priključenosti na javno kanalizacijo v tekočem koledarskem letu razlikuje za več kot 30 odstotkov od mesečnega obračuna okoljske dajatve.

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:
Obrazec predloži zavezanec za industrijsko odpadno vodo, če je ARSO pri pregledu poročil o obratovalnem monitoringu ugotovila nepravilnosti. Zavezanec za industrijsko odpadno vodo ponovno izračuna okoljsko dajatev na podlagi podatkov iz popravljenega poročila o obratovalnem monitoringu.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Zavezanec za industrijsko odpadno vodo in plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo prijavita začetek, spremembo, prekinitev ali prenehanje dejavnosti, zaradi katere sta zavezana obračunavati in plačevati okoljsko dajatev v roku 15 dni. Enako morata prijaviti tudi vsako statusno spremembo. Prenehanje in prekinitev opravljanja dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov se sporoči v roku treh delovnih dni po nastopu razlogov.

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
Obrazec za mesečni obračun okoljske dajatve se predloži do 25. dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je nastala obveznost obračuna okoljske dajatve.

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:
Obrazec za trimesečni obračun okoljske dajatve se predloži do:
• 25. aprila tekočega leta za prvo trimesečje tekočega leta,
• 25. julija tekočega leta za drugo trimesečje tekočega leta,
• 25. oktobra tekočega leta za tretje trimesečje tekočega leta,
• 25. januarja tekočega leta za zadnje trimesečje preteklega leta.

Izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
Poračun okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo za preteklo koledarsko leto mora plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo predložiti do 25. aprila in obračuna pri mesečnem obračunu za marec tekočega koledarskega leta.
V primeru, da plačnik okoljske dajatve preneha izvajati dejavnost obvezne občinske gospodarske javne službe, mora izračunati seštevek enot obremenitve za komunalno odpadno vodo in premalo ali preveč plačano okoljsko dajatev za čas opravljanja te službe v tekočem letu.

Sprememba mesečnega obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
Plačnik okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode lahko predloži prvi spremenjeni mesečni obračun za naslednji mesec po datumu, ko organ, pristojen za pobiranje okoljske dajatve, potrdi upravičenost spremembe mesečnega obračuna.

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode:
Obrazec se predloži v roku 15 dni od predložitve popravljenega poročila o obratovalnem monitoringu odpadnih voda.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.

Obrazec za obračun, spremembo obračuna, izračun in poračun okoljske dajatve, zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti, in sicer pri pristojnem finančnem uradu, pri katerem je vložnik vpisan v davčni register.


Obrazci

Prijava-odjava dejavnosti na podlagi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Odvajanje odpadne vode-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (INDV-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Sprememba obračuna)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Izračun in poračun okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode (KOMV-Izračun/poračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Sprememba obračuna okoljske dajatve zaradi odvajanja industrijske odpadne vode (INDV-Sprememba obračuna)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v določenih rokih.

Obračun, poračun in sprememba obračuna okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne izračuna, ne sestavi oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.