Obračun prispevkov za socia. varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVP) 

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna prispevkov za socialno varnost.
Kdo

Podatke na tem obračunu prispevkov za socialno varnost predložijo davčnemu organu osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti po zakonu, ki ureja trga dela, in so se pod določenimi pogoji prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti.


Kdaj

Zavezanec mora obračun prispevkov za socialno varnost predložiti najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.


Kje in kako

Obračun prispevkov za socialno varnost zavezanec odda elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS.


Obrazci

Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVP) - se uporablja za obdobje do vključno december 2023
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVP) - se uporablja za obdobje od vključno januar 2024 dalje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 400 do 5.000 evrov se za prekršek kaznuje posameznik, če ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih oziroma v obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke (4. točka 395. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.