Pooblaščeni tehtalec banan 

Pred sprostitvijo banan v prost promet, pooblaščeni tehtalec na zahtevo uvoznika opravi tehtanje reprezentativnega vzorca banan.
Kdo

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pooblaščenega tehtalca, lahko vloži podjetje, ki izpolnjuje sledeče pogoje:
•  odsotnost hujših ali ponavljajočih se kršitev carinske zakonodaje in davčnih predpisov ter odsotnost hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo;
•  ukvarja se z uvozom, prevozom, skladiščenjem ali ravnanjem s svežimi bananami, ki se uvrščajo pod tarifno oznako 0803 90 10 in za katere veljajo uvozne dajatve;
•  daje potrebno zagotovilo za pravilen potek tehtanja;
•  na razpolago ima ustrezno opremo za tehtanje, ki jo periodično preveri pooblaščena oseba s področja meroslovja;
•  vodi evidence, ki carinskim organom omogočajo izvajanje potrebnih kontrol.


Kdaj

Kadar želi pridobiti dovoljenje za pooblaščenega tehtalca in izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pooblaščenega tehtalca vložnik odda osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), pristojnem za kraj, kjer se vodi oziroma je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajalo tehtanje banan.


Obrazci

Zahtevek za dovoljenje za pripravo potrdil o tehtanju banan
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Potrdilo o tehtanju banan
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.