Poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča - DAC6 

V nadaljevanju je opisan obrazec DAC6 o poročanju podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča.
Kdo

Obveznost poročanja nosijo osebe, ki oblikujejo, tržijo in sodelujejo v tovrstnih aranžmajih (t.i. posredniki), v določenih primerih pa obveznost preide na uporabnike aranžmajev (davčne zavezance).

Na podlagi III. C poglavja četrtega dela ZDavP-2 mora poročevalec, tj. posrednik, drug posrednik ali zadevni davčni zavezanec, davčnemu organu v RS predložiti podatke o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča, če:
    1. je posrednik v Sloveniji rezident za davčne namene;
    2. ima posrednik v Sloveniji stalno poslovno enoto, prek katere se zagotavljajo storitve v zvezi z aranžmajem, pa ni rezident za davčne namene v nobeni drugi državi članici EU;
    3. je posrednik ustanovljen ali organiziran po slovenskem pravu, pri tem pa ni podana nobena od naveznih okoliščin iz 1. ali 2. točke tega odstavka v drugi državi članici EU;
    4. je posrednik v Sloveniji registriran za opravljanje pravnih, davčnih ali svetovalnih storitev, pri tem pa ni podana nobena od naveznih okoliščin iz 1. 2. ali 3. točke.

Podatke o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, sporoči zadevni davčni zavezanec, če ni posrednika ali če posrednik uporabi privilegij poklicne skrivnosti. Tudi za poročanje zadevnega davčnega zavezanca v RS veljajo smiselno enake navezne okoliščine kot za posrednika.


Kdaj

Rok za poročanje je 30 dni od dneva, ko je aranžma na voljo za izvajanje ali od dneva po tem, ko je posebej prilagojeni aranžma pripravljen na izvajanje ali od dneva, ko se izvede kakršnakoli aktivnost, ki kaže na namero o izvajanju aranžmaja.

V primeru tržnih aranžmajev posrednik vsake tri mesece predloži redno poročilo, ki glede na predhodno poročilo vsebuje nove podatke.

Zadevni davčni zavezanec o uporabi aranžmaja poroča prvo leto, ko začne uporabljati aranžma, in vsako naslednje leto, v katerem ga uporablja. Podatke sporoči najpozneje v treh mesecih po koncu koledarskega leta.


Kje in kako

Podatki o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, se sporočijo z vnosom podatkov v Obrazec za poročanje podatkov o čezmejnih aranžmajih, o katerih se poroča. Obrazec se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

DAC 6 Čezmejni aranžma/razkritje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 800 do 10.000 eurov se kaznuje za prekršek samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če (46., 47. in 48. točka 397. člena ZDavP-2):
    • ne predloži ali ne predloži v predpisanem roku podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, oziroma ne predloži rednega poročila ali ga ne predloži v roku;
    • ne obvesti drugega posrednika ali zadevnega davčnega zavezanca o uporabi privilegija zaupnosti in o obveznosti poročanja;
    • ne predloži podatkov o čezmejnem aranžmaju, o katerem se poroča, ali jih ne predloži v predpisanem roku oziroma jih ne predloži za vsako leto, ko aranžma uporablja.