Poročanje o dobavah po 76.a členu ZDDV-1 

Davčni zavezanec mora za dobave, za katere je kot plačnik DDV določen prejemnik blaga ali storitve, predložiti Poročilo o dobavah (76.a člen).
Kdo

Poročilo predloži davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, in sicer za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.


Kje in kako

Poročilo o dobavah davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Poročilo o dobavah (PD-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu poročila o dobavah bla¬ga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ne predloži poročila v predpisanem roku ali ne predloži poročila na predpisan način ali v predloženem poročilu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik, ki stori navedeni prekršek.