*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Poročanje o dobavah po 76.a členu ZDDV-1
Davčni zavezanec mora za dobave, za katere je kot plačnik DDV določen prejemnik blaga ali storitve, predložiti Poročilo o dobavah (76.a člen).
Kdo

Poročilo predloži davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV.


Kdaj

Davčni zavezanec predloži poročilo davčnemu organu do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku koledarskega meseca, in sicer za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora popraviti podatke o zadevnih dobavah iz preteklih obdobij.


Kje in kako

Poročilo o dobavah davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Poročilo o dobavah (PD-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži poročila o dobavah blaga ali storitev po 76.a členu tega zakona ali ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje ali ga ne predloži na predpisan način.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.