Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega dopolnilnega dela 

Poleg napovedi za odmero akontacije dohodnine mora zavezanec, ki opravlja osebno dopolnilno delo polletno vložiti tudi Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega dopolnilnega dela. V njem poroča o doseženem prihodku v koledarskem polletju.
Kdo

Poročilo o doseženem prihodku iz naslova osebnega dopolnilnega dela predloži posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo.


Kdaj

Poročilo predloži zavezanec do desetega dne v mesecu po preteku koledarskega polletja (do 10. julija za prvo polletje in do 10. januarja za drugo poletje leta).

Če posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, v koledarskem polletju ni dosegel nobenega prihodka iz tega naslova, finančni upravi predloži podpisan obrazec poročila, na katerem v 4. točki poročila navede znesek 0 (nič).


Kje in kako

Poročilo o dohodku od osebnega dopolnilnega dela zavezanec odda:  
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, sicer pri finančnem uradu, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Poročilo o doseženem prihodku iz osebnega dopolnilnega dela (PORODD)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 400 do 5.000 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, če v navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke (395. člen v povezavi s prvim odstavkom 10. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.