Posebni status 

Zakon o finančni upravi v 99. členu govori o podelitvi posebnega statusa zavezancem za davek v smislu spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. S podelitvijo posebnega statusa se med finančno upravo in srednjimi ter velikimi gospodarskimi subjekti vzpostavi sodelovanje, ki temelji na preglednosti, razumevanju in medsebojnem zaupanju.
Kdo

Posebni status lahko pridobijo zavezanci, ki izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 99. člena Zakona o finančni upravi:

    • so zavezani k revidiranju po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in so jim bila za zadnja tri poslovna leta pred podajo vloge za pridobitev posebnega statusa izdana revizijska mnenja brez pridržkov;

    • imajo po oceni finančne uprave vzpostavljene notranje davčne kontrole oziroma se v primeru, da v trenutku podaje vloge za pridobitev posebnega statusa nimajo vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol, zavežejo, da jih bodo vzpostavili v roku, ki ga določi finančna uprava in ni daljši od dveh let od pridobitve posebnega statusa;

    • poslovodstvo zavezanca za davek poda izjavo, s katero se zaveže, da bo zavezanec za davek finančno upravo obveščal o okoliščinah poslovanja, iz katerih izhaja oziroma bi lahko izhajajo tveganje, povezano z izvajanjem davčnih predpisov, omogočil dostop do vseh informacij, povezanih z notranjimi davčnimi kontrolami, in upošteval ugotovitve in priporočila finančne uprave glede ustreznosti vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol;

    • pri katerih člani poslovodstva v obdobju treh let pred predložitvijo vloge za pridobitev posebnega statusa niso bili pravnomočno kaznovani za kaznivo dejanje ali prekršek v zvezi s predpisi o obveznih dajatvah;

    • pri katerih je iz podatkov finančne uprave za obdobje treh let pred vložitvijo vloge za pridobitev posebnega statusa mogoče utemeljeno pričakovati, da bodo izpolnjevali obveze iz posebnega statusa;

    • pri katerih je od začetka dejanskega poslovanja do vložitve vloge za pridobitev posebnega statusa preteklo najmanj tri leta, pri čemer se pri zavezancih za davek, ki so nastali s statusno spremembo, v ta rok šteje tudi obdobje poslovanja pravnega predhodnika.

Posebnega statusa ne morejo pridobiti tisti zavezanci za davek, pri katerih iz podatkov finančne uprave izhaja, da bi pridobitev takšnega statusa povečala administrativno breme finančne uprave in zavezanca za davek, zaradi česar pridobitev takšnega statusa ne bi dosegla svojega namena.


Kaj

Za podelitev posebnega statusa zavezanci, ki izpolnjujejo predpisane pogoje, vložijo vlogo za podelitev statusa na Finančno upravo RS.

Glede podatkov, ki jih mora vsebovati vloga in načina vložitve vloge se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Vlogi se priložijo tudi naslednji dokumenti:

    1.) revizijsko mnenje za zadnja tri poslovna leta pred vložitvijo vloge,

    2.) izpolnjen Samoocenitveni vprašalnik,

    3.) izjava zavezanca za davek, da bo vzpostavil notranje davčne kontrole v roku, ki ga bo določila finančna uprava, če jih ob vložitvi vloge še nima,

    4.) izjava poslovodstva zavezanca za davek, da bo zavezanec za davek obveščal finančno upravo o okoliščinah poslovanja, iz katerih izhaja oziroma bi lahko izhajalo tveganje, povezano z izvajanjem davčnih predpisov, da bo omogočil dostop do vseh informacij, povezanih z notranjimi davčnimi kontrolami, ter upošteval ugotovitve in priporočila finančne uprave o ustreznosti vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol,

    5.)  potrdilo iz kazenske evidence, da člani poslovodstva v treh letih pred predložitvijo vloge niso bili pravnomočno kaznovani za kaznivo dejanje v zvezi s predpisi o obveznih dajatvah oziroma pisno soglasje, da lahko finančna uprava sama pridobi potrdilo (Soglasje - posebni status),

    6.) navedbo osebe za stike pri komunikaciji s finančno upravo (ime in priimek, delovno mesto, telefonska številka in e-poštni naslov).

Na podlagi izpolnjenega samoocenitvenega vprašalnika in prilog, opravljenega razgovora z odgovornimi osebami za posamezna področja in pregleda delovanja notranjih davčnih kontrol na področjih, ki so prepoznana kot tvegana, bo FURS ocenil ustreznost vzpostavljenih notranjih davčnih kontrol.


Kje in kako

Vlogo za posebni status skupaj s prilogami (tudi Samoocenitveni vprašalnik in Soglasje) zavezanec odda:

    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument;
    • po pošti na naslov: Generalni finančni urad, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.

Finančna uprava bo vlogo obravnavala in o podelitvi statusa odločila z odločbo v treh mesecih od prejema popolne vloge.

Dodatne informacije v zvezi s podelitvijo posebnega statusa lahko dobite na telefonski številki 01 478 3820.


Obrazci

Vloga za podelitev statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti (poseben status)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za podaljšanje statusa zaradi spodbujanja prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Samoocenitveni vprašalnik zavezanca za davek
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Soglasje - posebni status
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.