Potrditev pravil igre na srečo in komisije za nadzor žrebanja 

Pravila občasne klasične igre na srečo sprejeme organ občasnega prireditelja, ki je določen z njegovim splošnim aktom, potrdi pa jih FURS.
Kdo

Društvo, ki je pridobilo dovoljenje Ministrstva za finance za prireditev občasne klasične igre na srečo.


Kdaj

Pred začetkom prirejanja.


Kje in kako

Vloga in priloga se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument oz. osebno ali po pošti, in sicer pri Posebnem finančnem uradu.


Obrazci

Vloga za potrditev pravil igre na srečo in komisije za nadzor žrebanja
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Finančna konstrukcija
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Taksa po tar. št. 1 in 3 ZUT v znesku 22,60 EUR.

Stroški po tar. št. 4 Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo v višini 62,55 EUR.


Sankcije

Z globo od 800 do 5.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
    • pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke (2. točka 115. člena ZIS),
    • spremeni pravila iger na srečo, ko je že začela prodajati srečke (3. točka 115. člena ZIS).

Z globo od 300 do 2.100 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (drugi odstavek 115. člena ZIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.