Zamenjava enot ucits skladov za katere se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja obveznosti 

Zavezanec za vsako zamenjavo enot UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov izpolni samostojni popisni list.
Kdo

Obrazec vloži davčni zavezanec, ki je naredil odsvojitev.


Kdaj

Obrazec priglasitve zamenjave enot UCITS skladov za katere zavezanec uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, mora zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu uradu v 30 dneh od dneva izvedbe združitve UCITS skladov.


Kje in kako

Napoved zamenjave enot UCITS skladov lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki;
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.

Pri izpolnjevanju davčni zavezanec vpiše podatke o nazivu in ISIN kodi prvotnega UCITS sklada, ki jih je zamenjal za enote drugega UCITS sklada v okviru združitev UCITS skladov. Zavezanec za vsako zamenjavo enot UCITS skladov v okviru združitev UCITS skladov izpolni samostojni popisni list. V popisni list se vpišeta ločeno za vsako vrsto zamenjave enot UCITS skladov vsaka pridobitev in vsaka zamenjava enot UCITS sklada. Posamezna pridobitev prvotnih enot UCITS skladov se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 1, 2, 3 in 4. Posamezna zamenjava enot UCITS skladov se vpiše v samostojno vrstico tako, da se izpolnijo stolpci 4, 5, 6 in 7.


Obrazci

Priglasitev zamenjave enot UCITS skladov za katere se lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


Sankcije

V skladu s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Opis

Opisa ni.