Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah  

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih, ki so fizične osebe
Kdo

Podatke na tem obračunu davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah predložijo zavezanci - fizične osebe, za izplačilo dohodkov iz zaposlitve kot delodajalec po zakonu, ki ureja delovna razmerja, če so rezidenti Republike Slovenije, ki se štejejo za plačnika davka (dvanajsti odstavek 58. člena ZDavP-2).


Veljavnost

Podatke na REK-1f obrazcu predložijo davčnemu organu delodajalci fizične osebe za dohodke iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobje do vključno december 2022. Prav tako se popravek (ali predložitev REK-1f obrazca na podlagi samoprijave) predloženih podatkov sporoča na REK-1f obrazcu, če se nanaša na dohodke iz delovnega razmerja za obdobje do vključno december 2022.


Kdaj

Plačnik davka mora predložiti obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah na dan izplačila dohodkov.
Plačnik davka mora davčne obveznosti plačati v 5 dneh od izplačila dohodka (velja za izplačila dohodka od 1. 1. 2017 dalje).


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih - fizičnih osebah zavezanec odda:
    • elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument,
    • osebno ali po pošti, in sicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.


Obrazci

Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih-fizičnih osebah (REK-1f) za datume izplačila do 31. 12. 2022
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun davčnega odtegljaja za zaposlene pri delodajalcih – fizičnih osebah (velja za izplačila dohodkov za obdobja do 31. 12. 2018)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo 250 do 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (prva točka prvega odstavka 394. člena ZDavP-2).

Z globo od 400 do 5.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, če v davčni napovedi ali obračunu davka navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke. Če ne predloži obračuna prispevkov za socialno varnost oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih oziroma v obračunu prispevkov za socialno varnost navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke. Če ne predloži davčnega obračuna oziroma ga ne predloži na predpisan način oziroma v predpisanih rokih oziroma v davčnem obračunu navede neresnične, nepopolne ali nepravilne podatke. kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca v skladu z zakonom (prva, četrta, peta in 7 točka prvega odstavka 395. člena ZDavP-2).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.


Novice

    • REK obrazci