Poslovanje z nami 

Poslovanje med zavezancem in Finančno upravo RS poteka v okviru upravnega postopka in v okviru davčnega postopka, ki je podvrsta upravnega postopka. Poslovni subjekt v celoti elektronsko posluje (vlaga in prejema dokumente) s Finančno upravo RS prek portala eDavki in prek portala eCarina. Obvezno elektronsko poslovanje ureja različna področna zakonodaja kot npr. 51., 57. in 85.a člen ZDavP-2, 74.i., in 122.b. člen ZDDV-1.

Splošno

Posamezna dejanja v postopku opravlja zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali z njegove strani določen pooblaščenec. Zavezanec oziroma njegov zakoniti zastopnik lahko določi pooblaščenca. Dejanja v postopku, ki jih v mejah pooblastila opravi pooblaščenec, imajo enak pravni učinek, kot če bi jih opravil zavezanec sam.

V portalu eDavki so zavezanci razvrščeni v tri profile:
1. Fizična oseba - FO.
2. Fizična oseba z dejavnostjo - FOD (s.p. in fizična oseba, ki opravljajo dejavnost: samostojni novinarji, samostojni kulturni delavci, odvetniki, zasebni raziskovalci in ostali samozaposleni, ki nimajo registrirane dejavnosti kot samostojni podjetniki).
3. Pravna oseba - PO (gospodarska družba, zavod, društvo, organ in organizacija, ki z vpisom v konstitutivni register, ustrezno evidenco, razvid ali z zakonom pridobi status pravne osebe).

Vrste pooblastil:
1. Pooblastilo za zastopanje.
2. Pooblastilo za vročanje.
3. Pooblastilo za delo z obrazci znotraj portala eDavki (EDP pooblastilo).