Vročanje 

Vročitev je prenos dokumenta od Finančne uprave k zavezancu. S tem se zagotavlja seznanitev zavezanca z vsebino dokumenta ter začne teči rok za opravo pravnih dejanj. Finančna uprava dokumente praviloma pripravi v elektronski obliki, jih elektronsko podpiše z digitalnim potrdilom ali faksimilom ter jih nato, v skladu s prvim odstavkom 85.a člena ZDavP-2, elektronsko vroči prek eDavkov.
Način vročanja

Elektronsko vročanje dokumentov prek eDavkov imenujemo storitev eVročanje. Večino dokumentov Finančna uprava vroča na ta način. Finančna uprava v določenih primerih vroča dokumente še na druge načine (npr. po pošti, preko kurirja, vročanje na kraju samam, na elektronski naslov, na enotni državni portal e-uprava,...).

Na podlagi 84.a člena ZDavP-2 zadošča, da izvirnik dokumenta, ki je pripravljen in podpisan v elektronski obliki, hrani Finančna uprava, zavezancu pa se vroča natisnjena kopija. Kopija dokumenta ima enako dokazno vrednost kot izvirnik v elektronski obliki. Zavezanec lahko preveri, ali je kopija istovetna z elektronskim izvirnikom.


Kdo

Uporaba storitve eVročanje je za poslovne subjekte obvezna in iz nje ne morejo izstopiti.

Priporočamo, da iz profila poslovnega subjekta, zakoniti zastopnik ali EDP pooblaščenec, z obrazcem eVročanje-POS sporoči in potrdi elektronski naslov (tudi več), kamor želi prejemati informativna sporočila o odloženemu dokumentu v profil poslovnega subjekta. Če tega ne stori in poslovni subjekt nima določenega pooblaščenca za vročanje, zakoniti zastopnik prenese nase odgovornost, da bo redno vstopal v eDavke, v profil poslovnega subjekta in pregledoval prejete dokumente.

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta lahko določi pooblaščenca za vročanje z obrazcem Vrocanje-PE. V primeru določitve pooblaščenca za vročanje, se bodo dokumenti vročali pooblaščencu za vročanje in le pooblaščenec bo lahko podpisal vročilnico. Določitev pooblaščenca za vročanje učinkuje od naslednjega dne.


Postopek eVročanja prek eDavkov

A) Odložitev dokumenta v profil zavezanca v eDavkih

Finančna uprava podpisan dokument odloži v profil zavezanca v eDavkih (zavihek "Prejeti dokumenti").

Storitev eVročanje omogoča:
• navadno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-Dok – dokument se šteje za vročenega v trenutku njegove odložitve v profil zavezanca v eDavkih in
• osebno elektronsko vročanje z dokumentom eVročanje-OsDok – dokument se šteje za vročenega s podpisom eVročilnice ali po poteku zakonskega roka za podpis eVročilnice (zakonska fikcija vročitve).

Če ima zavezanec (poslovni subjekt) določenega pooblaščenca za vročanje, se dokument eVrocanje-OsDok in dokument eVrocanje-Dok še vedno odloži v profil zavezanca, pooblaščencu za vročanje pa se sistemsko dodelijo pravica za podpis eVročilnice in za pregled dokumenta. Torej tehnično se mu omogoči vstop v profil zavezanca, iz katerega lahko prevzame dokument.

B) Informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu

Sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok, odloži v profil zavezanca še informativno sporočilo (z dokumentom eVrocanje-Obv). Če je zavezanec z obrazcem eVročanje-POS sporočil elektronski naslov (tudi več) in ga potrdil, se mu informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov. Če zavezanec elektronskega naslova ne sporoči, prevzame nase odgovornost, da bo redno vstopal v eDavke in pregledoval prejete dokumente, ker se v nasprotnem lahko zgodi, da zaradi preteka roka nastanejo za zavezanca negativne posledice.

Če ima zavezanec določenega pooblaščenca za vročanje, sistem eDavki hkrati z odložitvijo dokumenta eVrocanje-OsDok ali dokumenta eVrocanje-Dok v zavezančev profil, odloži še, v profil zavezanca in v profil pooblaščenca za vročanje, informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu. Če sta zavezanec in pooblaščenec z obrazcem eVročanje-POS sporočila elektronski naslov (tudi več) in ga potrdila, se jima informativno sporočilo posreduje še na sporočeni elektronski naslov.

Če dokumenta zavezanec oziroma njegov pooblaščenec za vročanje ne prevzameta v 15 dneh od dneva, ko jima je bilo informativno sporočilo odloženo v eDavke, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Dokument je dostopen v eDavkih še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše. Zavezanec ga lahko po tem roku prevzame pri Finančni upravi RS.


Postopek podpisa eVročilnice

1. Izbira profila

A) Postopek podpisa eVročilnice za zavezanca, ki nima določenega pooblaščenca za vročanje

Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta vstopi v eDavke v profil »Fizične osebe z dejavnostjo« (FOD) ali v profil "Pravne osebe" (PO). Zakoniti zastopnik ob vstopu uporabi enega od podprtih sredstev elektronske identifikacije: kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe ali za zaposlene ali uporabniško ime z geslom (uporablja tudi za mobilno aplikacijo eDavki) ali z uporabo storitve SI-PASS (vključno s smsPASS in eOsebna).

Ostali zaposleni pri poslovnemu subjektu vstopijo v profil poslovnega subjekta z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za zaposlene. Za delo v profilu poslovnega subjekta potrebujejo še ustrezno notranje pooblastilo za eDavke.

B) Postopek podpisa eVročilnice za pooblaščenca za vročanje

Če je fizična oseba pooblaščena za vročanje vstopi v eDavke in izbere profil pooblastitelja (zamenjava zavezanca).

Če je poslovni subjekt pooblaščen za vročanje vstopi v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene in izbere profil pooblastitelja (zamenjava zavezanca).

2. Prevzem dokumenta

Ko se uporabnik nahaja v pravem profilu v zavihku »Prejeti dokumenti« odpre dokument eVrocanje-OsDok (notranji pooblaščenci morajo imeti EDP pravico za podpis vročilnice). Sistem eDavki takoj ponudi podpis eVročilnice. Po podpisu eVročilnice se samodejno prenese priloga in uporabnik se lahko seznani z vsebino prejetega dokumenta. Dokument se nahaja v eDavkih še šest mesecev po vročitvi, potem se izbriše, zato priporočamo, da si ga shranite na svojo lokacijo.


Obrazci

Obrazec eVročanje - Prijava / Odjava / Sprememba (eVročanje-POS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za določitev in preklic pooblaščenca za vročanje (Vročanje-PE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za odpoved pooblastila za vročanje (Vročanje-PrePE)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Novice