Davčni odtegljaj od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (DODKIS) 

Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je bil pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, katerega vrednost je enaka ali večja od 300,00 EUR. Za dobitek se šteje vsako izplačilo dobitka, ne glede na obliko, v kateri je bil izplačan (v denarju, blagu, storitvah ali pravicah). Šteje se, da je dobitek pridobljen na dan, ko je izplačan ali kako drugače dan na razpolago dobitniku.
Kdo

Zavezanec za plačilo davka na dobitke je fizična oseba - dobitnik, ki pri klasičnih igrah na srečo pridobi dobitek.

Plačnik davka na dobitke je prireditelj klasične igre na srečo.


Kdaj

Prireditelj mora izračunati davek na dobitke v obračunu davčnega odtegljaja, ki ga predloži davčnemu organu najpozneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka. Prireditelj mora ob izplačilu dobitka predložiti davčnemu zavezancu podatke o odtegnjenem davčnem odtegljaju ter druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja.


Kje in kako

Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo zavezanec predloži elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Obračun davčnega odtegljaja od dobitkov pri klasičnih igrah na srečo (DODKIS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 1.600 do 41.000 eurov se kaznuje za prekršek prireditelj klasične igre na srečo, če:
    • kot plačnik davka ne izračuna, odtegne ali ne plača davčnega odtegljaja za davčnega zavezanca (1. točka prvega odstavka 8. člena ZDDKIS),
    • ne predloži obračuna davčnega odtegljaja ali ne predloži obračuna davčnega odtegljaja na predpisan način oziroma v predpisanih rokih (2. točka prvega odstavka 8. člena ZDDKIS),
    • ne predloži podatkov iz obračuna davčnega odtegljaja o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju ter drugih podatkov, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja davčnemu zavezancu (3. točka prvega odstavka 8. člena ZDDKIS).

Z globo od 400 do 4100 eurov se za prekrške kaznuje odgovorna oseba prireditelja igre na srečo (drugi odstavek 8. člena ZDDKIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.