Dovoljenje za uporabo igralne naprave 

Igre na srečo se lahko prirejajo le z igralno napravo, ki je skladna s predpisanimi tehničnimi in drugimi zahtevami, in če je njena skladnost ugotovljena po predpisanem postopku. Dovoljenje za uporabo igralne naprave izda FURS na podlagi poročila o preizkusu igralne naprave (v nadaljnjem besedilu: PPIN) in velja, dokler igralna naprava izpolnjuje vse predpisane pogoje.
Kdo

Stranka v postopku je koncesionar, ki prireja posebne igre na srečo ali prireditelj, ki trajno prireja klasične igre na srečo.


Kdaj

Pred začetkom uporabe igralne naprave.


Kje in kako

Vloga in priloga se odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument. Za pomoč pri oddaji lastnega dokumenta, smo pripravili navodilo.

Vloga se lahko odda tudi osebno ali po pošti, in sicer pri Posebnem finančnem uradu, priloga obrazec MF IGR NAP IA oz. MF IGR NAP IM pa se odda po elektronski poti na elektronski naslov pfu.fu@gov.si


Obrazci

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo igralne naprave
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec MF IGR NAP-IA
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo igralnih miz
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obrazec MF IGR NAP-IM
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Taksa po tar. št. 1 in 3 ZUT v znesku 22,60 EUR.

Stroški po tar. št. 2 Uredbe o določitvi tarife stroškov na področju prirejanja iger na srečo v višini 62,55 EUR za vsako igralno napravo, razen kadar so stroški zajeti že v stroških po tar. št. 31.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 14.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če izvaja igre na srečo z igralno napravo, za katero nima dovoljenja za uporabo iz četrtega odstavka 3.b člena ZIS (1. točka 113. člena ZIS).

Z globo od 500 do 3.500 eurov se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe (drugi odstavek 113. člena ZIS).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.