mazalna olja in tekočine 

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja, ki je posledica uporabe mazalnih olj,
tekočin in njim sorodnih proizvodov mineralnega ali sintetičnega izvora.

Kdo

Prijava dejavnosti:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji in je proizvajalec mazalnih olj oziroma pridobitelj mazalnih olj iz drugih držav članic EU.

Obračun okoljske dajatve:
Oseba, ki je proizvajalec mazalnih olj oziroma pridobitelj mazalnih olj iz drugih držav članic EU predloži mesečni obračun okoljske dajatve.

Pregled prometa:
Oseba, ki je proizvajalec mazalnih olj oziroma pridobitelj mazalnih olj iz drugih držav članic EU mora predložiti pristojnemu organu poleg obračuna tudi mesečni pregled prometa, če vložnik obračuna mazalna olja uporabi ali proda osebi, ki jih uporabi kot surovino za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali so kot proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v teh materialih ali so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki izneseni iz ozemlja RS ali izvoženi iz območja EU.

Vračilo okoljske dajatve:
Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja, za katera je bila dajatev že plačana, ali avtomobile, stroje in druge naprave, ki vsebujejo mazalna olja, za katera je bila okoljska dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Oseba, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora vložiti prijavo za evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti. Če proizvajalec ali pridobitelj preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti.

Obračun:
Obrazec se predloži, do 25. dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve. Mesečni obračun se predloži ne glede na to, ali v obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Pregled prometa:
Obrazec se predloži, do 25. dne naslednjega meseca po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.

Vračilo okoljske dajatve:
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve upravičenec predloži v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).

Obrazec za obračun okoljske dajatve in pregled prometa zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).


Obrazci

Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev mazalnih olj (MOT-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve za uporabo mazalnih olj (MOT-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Pregled prometa mazalnih olj za namene oproščene uporabe (MOT-OPR)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve za mazalna olja in tekočine (MOT-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati okoljsko dajatev.

Obračun:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Pregled prometa:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.