Oddaja napovedi za odmero davka na motorna vozila  

Davek na motorna vozila (DMV) se plačuje od vozil, ki se dajo prvič v promet ali se prvič registrirajo na območju Slovenije. DMV se plačuje tudi od motornih vozil, ki se naknadno predelajo v motorna vozila, ki so predmet obdavčitve z DMV.
Kdo

Napoved za odmero DMV davčnemu organu predloži davčni zavezanec, ki:
    • pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU,
    • vnese motorno vozilo iz druge države članice zaradi prenosa prebivališča ali
    • predela motorno vozilo v motorno vozilo, ki je predmet obdavčitve z DMV
in ni dolžan obračunavati davka na podlagi obračuna DMV.


Kdaj

Davčni zavezanec vloži napoved za odmero DMV najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka obveznosti za obračun davka.

K napovedi priloži kopijo dokazila o prometu motornega vozila kot npr.:
    • račun o nakupu motornega vozila, iz katerega je razviden datum pridobitve,
    • kupoprodajno pogodbo,
    • dokazilo o predelavi vozila,
    • prometno dovoljenje (druge države članice) itd.


Kje in kako

Davčni zavezanec napoved za odmero DMV predloži davčnemu organu na obrazcu DMV-N, in sicer elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DMV-N prek sistema eDavki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom.

Davčni zavezanec lahko preveri, za katera vozila je bil plačan DMV ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV z vpogledom v z vpogledom v elektronsko evidenco motornih vozil (podatki so na voljo od dne 30. 12. 2009 naprej).


Obrazci

Napoved za odmero davka na motorna vozila (DMV-N)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu napovedi za odmero davka, ali ne predloži napovedi v predpisanem roku, ali ne predloži napovedi na predpisan način, ali v napovedi navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke, se kaznuje za prekršek:

    • z globo od 4.000 do 75.000 eurov pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov;
    • z globo od 1.000 do 10.000 eurov odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov;
    • z globo od 3.000 do 50.000 eurov samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • z globo od 800 do 10.000 eurov odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
    • z globo od 400 do 5.000 eurov posameznik.

Davčni zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.