Izdaja ali sprememba dovoljenja za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola 

Dovoljenje za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil je odločba, ki jo izda pristojni davčni organ na podlagi pisnega zahtevka.
Kdo

Obrazec TRO-ALKRAZ je zahtevek, ki ga predloži proizvajalec razkužil (ta je lahko fizična ali pravna oseba, ki opravlja ustrezno registrirano dejavnost), ki želi pridobiti dovoljenje za odstop od obveznosti za denaturacijo etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil v skladu s 4. točko prvega odstavka 72. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS št. 47/16; ZTro-1).

Obrazec TRO-ALKRAZS je zahtevek, ki ga predloži proizvajalec razkužil v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju za odstop od obveznosti za denaturacijo etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil.

Proizvajalec razkužil, ki mu je nadzorni urad izdal dovoljenje, lahko od vročitve dovoljenja dalje do preklica epidemije uporablja nedenaturiran etilni alkohol v proizvodnji razkužil. Pogoj za uporabo nedenaturiranega etilnega alkohola v proizvodnji razkužil je, da je bil prejet od osebe, ki ima v Sloveniji status prejemnika trošarinskih izdelkov (pooblaščeni prejemnik, začasno pooblaščeni prejemnik, imetnik trošarinskega skladišča, prejemnik s plačano trošarino v skladu z 29. členom ZTro-1) ali status proizvajalca etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali je oseba uvoznik etilnega alkohola v skladu s carinsko zakonodajo, oziroma je lahko proizvajalec razkužil hkrati tudi proizvajalec etilnega alkohola, prejemnik etilnega alkohola v skladu z ZTro-1 ali uvoznik etilnega alkohola. Tako pridobljen etilni alkohol se z izdajo dovoljenja davčnega organa za odstop od zahteve za denaturiranje etilnega alkohola šteje, da je bil denaturiran.

Odstop od zahteve za denaturiranje se lahko odobri le za etilni alkohol, pridobljen za namen uporabe v proizvodnji razkužil, ki vsebuje najmanj 60 vol. % etilnega alkohola.

Proizvajalec razkužila mora voditi predpisane evidence, in sicer;
    • evidenco o nabavi, gibanju, porabi in zalogah etilnega alkohola po količini in vrednosti;
    • knjigovodsko spremlja količino proizvedenih razkužil;
    • zagotavlja natančen vpogled v porabo etilnega alkohola in stanje zalog razkužil, za proizvodnjo katerih je bil etilni alkohol porabljen ter sproti obvešča davčni organ o vseh spremembah podatkov, ki so bili navedeni v zahtevku.


Kdaj

Zahtevek za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (obrazec TRO-ALKRAZ) se predloži pred začetkom uporabe nedenaturiranega etilnega alkohola za proizvodnjo razkužil.

Zahtevek za spremembo podatkov dovoljenja (obrazec TRO-ALKRAZS) se predloži v primeru sprememb podatkov, navedenih v že izdanem dovoljenju. V primeru navajanja novega dobavitelja se predloži nov samostojni zahtevek za odstop od obveznosti za denaturiranje in ne gre za spremembo dovoljenja.


Kje in kako

Zahtevek za izdajo in zahtevek za spremembo podatkov dovoljenja vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument.


Obrazci

Zahtevek za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (TRO-ALKRAZ)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za spremembo podatkov dovoljenja za odstop od obveznosti za denaturiranje etilnega alkohola, oproščenega plačila trošarine, za proizvodnjo razkužil (TRO-ALKRAZS)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Sankcij ni.


Novice

    • Trošarine