Napoved dohodnine od dividend 

Prejete dividende se štejejo za dohodek iz kapitala.
Kdo

Napoved za odmero dohodnine od dividend vloži davčni zavezanec rezident, kadar mu dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma oseba, ki je zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje. Plačnik davka je tudi druga oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju dolžna plačati davek.


Kdaj

Napoved je potrebno oddati najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od dividende lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od dividend za odmerna leta 2020, 2021 in od 2023 dalje (DOHKAP št.3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od dividend za odmerno leto 2022 (DOHKAP št.3)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Navodilo za oddajo napovedi prek eDavkov kot lastni dokument za primer, ko je zavezancu odločba na podlagi prvo vložene napovedi že vročena
Lastni dokument    Izpolni/natisni     Navodila

Datoteka za predizpolnitev napovedi in navodila za izpolnjevanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


Sankcije

V skladu s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.