Napoved dohodnine od drugih obresti 

Prejete obresti se štejejo za dohodek iz kapitala.
Kdo

Napoved za odmero dohodnine od obresti (t.i. druge obresti) vloži davčni zavezanec rezident, kadar mu obresti izplača oseba, ki ni plačnik davka. Plačnik davka je oseba, ki izplačuje dohodke, obdavčljive po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2) oziroma oseba, ki je zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom samoupravnih lokalnih skupnosti ali zavodom, pristojnim za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali obvezno zdravstveno zavarovanje. Plačnik davka je tudi druga oseba, ki je v skladu z zakonom o obdavčenju dolžna plačati davek.


Kdaj

Napoved je potrebno oddati najpozneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.


Kje in kako

Napoved za odmero dohodnine od obresti lahko zavezanec odda:
    • elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki,
    • osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu.


Obrazci

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah EU) (DOHKAP št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah EU) za odmerna leta od 2020 (DOHKAP št. 1)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Navodilo za oddajo napovedi prek eDavkov kot lastni dokument za primer, ko je zavezancu odločba na podlagi prvo vložene napovedi že vročena
Lastni dokument    Izpolni/natisni     Navodila

Datoteka za predizpolnitev napovedi in navodila za izpolnjevanje
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

V skladu z Zakonom o upravnih taksah (ZUT) so dokumenti in dejanja v zvezi s postopki pred davčnim organom takse prosti.


Sankcije

V skladu s 394. členom ZDavP-2, se z globo od 250 do 400 eurov za prekršek kaznuje posameznik, če ne vloži davčne napovedi v predpisanem roku ali na predpisani način (četrti odstavek 61. člena, šesti odstavek 267. člena, tretji odstavek 270. člena, 288., 318., 323. in 326. člen).

Zavezanec, ki se samoprijavi, ni odgovoren za prekršek, izpolniti pa mora davčno obveznost, skupaj z obrestmi.