Odpadna električna in elektronska oprema ter odpadne prenosne baterije in akumulatorji 

Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi uporabe električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: EEO), vključno s prenosnimi baterijami in akumulatorji, ki so vir električne energije v tej opremi, in zaradi uporabe prenosnih baterij in akumulatorjev (v nadaljnjem besedilu: PBA) ter posledično nastajanja odpadne električne in elektronske opreme (v nadaljnjem besedilu: OEEO) ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev.
Kdo

Prijava dejavnosti:
Proizvajalec in pooblaščeni zastopnik, ki prvič postane plačnik okoljske dajatve, mora Finančni upravi Republike Slovenije prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, začne, spremeni ali preneha.

Okoljske dajatve ne plačuje proizvajalec za EEO, prenosne baterije in akumulatorje, ki jih sam uporabi kot končni uporabnik zaradi izvajanja svoje dejavnosti, ki ni proizvodnja, popravljanje ali vzdrževanje kakršnekoli opreme, ki vsebuje EEO, če letna količina EEO ne presega 1.500 kg.

To pomeni, da podjetje, ki se ne ukvarja s proizvodnjo, popravljanjem ali vzdrževanjem kakršnekoli opreme, ki vsebuje EEO, lahko pridobi ali uvozi letno do 1500 kg EEO brez plačila okoljske dajatve in mu ni treba prijaviti dejavnosti, če to opremo uporabi sam kot končni uporabnik pri izvajanju svoje dejavnosti.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec predloži pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik s sedežem v RS, ki daje EEO, prenosne baterije in akumulatorje na trg v RS in je proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca.

Vračilo okoljske dajatve:
Obrazec predložijo osebe, ki EEO, prenosne baterije ali akumulatorje, za katere je bila okoljska dajatev plačana, iznesejo v drugo državo članico EU ali izvozijo iz EU.


Kdaj

Prijava dejavnosti:
Obrazec se predloži pred začetkom opravljanja dejavnosti. Prenehanje opravljanja dejavnosti ali prenehanje obveznosti plačila okoljske dajatve zaradi nepredvidenih razlogov se prijavi v treh delovnih dneh po nastanku takšnih razlogov.

Obračun okoljske dajatve:
Obrazec se predloži:
• 20. julija: za januar, februar, marec, april, maj in junij tekočega leta;
• 20. januarja: za julij, avgust, september, oktober, november in december preteklega leta.
Obračun se predloži ne glede na to, ali v posameznem obračunskem obdobju nastane obveznost za plačilo okoljske dajatve ali ne.

Vračilo okoljske dajatve:
Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj v roku 60 dni po dnevu iznosa iz Republike Slovenije ali izvoza z območja EU.


Kje in kako

Obrazec za prijavo dejavnosti in zahtevek za vračilo okoljske dajatve, vložnik odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD ali osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).

Obrazec za obračun okoljske dajatve zavezanec odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eCarina, kjer je uporabnikom na voljo brezplačna spletna aplikacija E-TROD. V primeru nedelovanja aplikacije E-TROD se obrazec odda osebno ali po pošti pri Finančnem uradu Kranj (Oddelek za trošarine in okoljske dajatve).


Obrazci

Prijava dejavnosti proizvajalcev oziroma pridobiteljev električne in elektronske opreme ter odpadnih prenosnih baterij in akumulatorjev (OEEO-Prijava)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Obračun okoljske dajatve zaradi odpadne električne in elektronske opreme za obdobje od 1.7.2018 do 31.12.2018 (OEEO-Obračun)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve - električna in elektronska oprema (OEEO-Zahtevek za vračilo)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Prijava dejavnosti:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne prijavi začetka, spremembe, prekinitve in prenehanja opravljanja dejavnosti v določenih rokih.

Obračun okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki davčnemu organu ne predloži oziroma ne predloži v predpisanem roku obračuna okoljske dajatve ali v obračunu ne izkaže pravilnih in popolnih podatkov.

Vračilo okoljske dajatve:
Za prekršek se kaznuje oseba, ki ne hrani ali na zahtevo carinskega organa ne predloži dokumentov, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske dajatve skladno s predpisi.