*** NEURADNI spletni portal *** namenjen je le testiranju, dokumenti NE BODO obdelani. Uradni portal se nahaja na edavki.durs.si

Rekapitulacijsko poročilo
Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago znotraj Unije ali opravlja storitve, za katere je v skladu s 196. členom Direktive o DDV plačnik DDV prejemnik storitve, davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici, mora predložiti rekapitulacijsko poročilo.
Kdo

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago in opravil storitve, v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV.


Kdaj

Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar predloži do 20. 2.). Davčni zavezanec, ki mora predložiti RP-O, mora v istem roku (tj. do 20. dne) davčnemu organu posredovati tudi DDV-O.

Davčni zavezanec mora predložiti rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja.


Kje in kako

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Z globo od 2.000 do 125.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če davčnemu organu ne predloži rekapitulacijskega poročila o dobavah blaga znotraj Unije oziroma ga ne predloži v predpisanem roku za predpisano obdobje oziroma ga ne predloži na predpisan način.

Za navedeni prekršek se z globo od 200 do 4.100 eurov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.