Rekapitulacijsko poročilo  

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago znotraj Unije ali opravlja storitve, za katere je v skladu s 196. členom Direktive o DDV plačnik DDV prejemnik storitve, davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici, mora predložiti rekapitulacijsko poročilo. Prav tako mora predložiti to poročilo tudi, ki opravi prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico v okviru ureditve za skladiščenje na odpoklic.
Kdo

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, mora davčnemu organu predložiti rekapitulacijsko poročilo o osebah, identificiranih za DDV, katerim je dobavil blago in opravil storitve, v državi članici, v kateri je transakcija obdavčljiva, in za katere je prejemnik storitev dolžan plačati DDV ter o osebah, katerim je opravil prenos blaga iz Slovenije v drugo državo članico v okviru ureditve za skladiščenje na odpoklic. Rekapitulacijsko poročilo predloži tudi davčni zastopnik za postopek 42 za davčnega zavezanca, ki ima sedež v drugi državi članici in v Sloveniji izvaja samo carinski postopek 42 ter ni identificiran za namene DDV v Sloveniji.


Kdaj

Rekapitulacijsko poročilo mora davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, predložiti davčnemu organu do 20. dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja (npr. za davčno obdobje januar predloži do 20. 2.). Davčni zavezanec, ki mora predložiti RP-O, mora v istem roku (tj. do 20. dne) davčnemu organu posredovati tudi DDV-O.

Davčni zavezanec mora predložiti rekapitulacijsko poročilo za koledarski mesec, v katerem je opravil zadevne dobave, ali v katerem mora izvršiti popravek za pretekla obdobja poročanja.


Kje in kako

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) davčni zavezanec predloži davčnemu organu elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.


Obrazci

Rekapitulacijsko poročilo (RP-O)
Elektronska oddaja    Izpolni/natisni     Navodila


Taksa

Takse ni.


Sankcije

Če davčni zavezanec ne predloži davčnemu organu rekapitulacijskega poro¬čila o dobavah blaga in storitev znotraj Unije oziroma o prenosu blaga znotraj Unije v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic ali ne predloži rekapitulacijskega poročila v predpisanem roku ali ne predloži rekapitulacijskega poročila na predpisan način ali v predloženem poročilu navede nepopolne, nepravilne ali neresnične podatke ali podatke, se kaznuje za prekršek:

- z globo od 4.000 do 75.000 eurov kaznuje pravna oseba, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa z globo od 10.000 do 125.000 eurov.
- z globo od 3.000 do 50.000 eurov kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 1.000 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se odgovorna oseba pravne osebe kaznuje z globo od 1.200 do 10.000 eurov.
- z globo v višini od 800 do 10.000 eurov kaznuje odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
- z globo od 400 do 5.000 eurov kaznuje posameznik, ki stori navedeni prekršek.